KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Wyszukiwarka pracowników


Imie*

Nazwisko*

Wydział

e-mail
prof. dr hab. inż. Józef Suliński 
tel: 012 662 51-12  
e-mail: rlsulins@cyf-kr.edu.pl

profesor doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie hydrologii leśnej i inżynierii leśnej

wróć

Urodził się 19 marca 1947 r. w Krakowie. Syn Wojciecha i Heleny z d. Fijak. Żonaty z Krysty-ną z d. Klekot, mgr inż. leśnictwa; dzieci: Grzegorz (1974), Paweł (1976), Michał (1980) i Izabela (1982).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Stu-dia wyższe odbył na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie (1964-1969) otrzymując dyplom magi-stra inżyniera leśnictwa na podstawie pracy „Związek budowy dróg leśnych z zabudową potoków górskich”. Stopień naukowy doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym AR w Krakowie w 1978 r. na podstawie rozprawy „Badania nad ruchem zwierciadła wód glebowo-gruntowych na wybranych powierzchniach Puszczy Niepołomickiej”. Habilitował się na tym samym Wydziale w 1994 r. na podstawie wyróżnionej rozprawy „Modelowanie bilansu wodnego w wymianie między atmosferą, drzewostanem i gruntem przy użyciu kryteriów ekologicznych” (Zesz. Nauk. AR w Kra-kowie, Rozprawy 179, 1993). Tytuł naukowy profesora nauk leśnych otrzymał w roku 2003.

Od ukończenia studiów leśnych w 1969 r. nieprzerwanie pracuje na Wydziale Leśnym WSR, obecnie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, najpierw w Zespole Inżynierii Leśnej Instytutu Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej, a po zniesieniu struktury instytutowej w Zakładzie Inżynierii Leśnej, kolejno na stanowiskach: asystenta (1969-1978), adiunkta (1978-2001), od 2001 r. profe-sora nadzwyczajnego. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Leśnej, a od 2004 r. Katedry Inżynierii Leśnej. W latach od 2002 do 2008 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych Wy-działu Leśnego.

Specjalizuje się w hydrologii leśnej, prowadzi także badania i dydaktykę z zakresu inżynierii leśnej. Główny nurt badawczy dotyczy problematyki modelowania bilansu wodnego atmosfera – drzewostan – gleba (rozprawa habilitacyjna i praca „Czynniki różnicujące wartości składowych bilansu wodnego drzewostanów zagospodarowanych zrębowo”, Sylwan 11, 1995) oraz rozpatry-wanych w tym kontekście: właściwości wodnych gruntu („Relacje pomiędzy porowatością kapi-larną a gęstością objętościową i kurczliwością gruntów o różnej zawartości części organicznych, występujących na terenie zlewni doświadczalnej Potok Dupniański w Beskidzie Śląskim”, Acta Agr. Silv., Ser. Silv. 38, 2000 - wspólnie z J. Kuczą), dynamiki drzewostanów („The amount of biomass as a function of the hight and density of a tree stand”, Proc. of the III Nat. Conf. an Appl. of Mathemati-cs in Biol. and Medicine, Mądralin 1997; „Metoda obliczania rocznej produkcji biomasy w zbioro-wisku leśnym w zależności od wysokości i wieku drzewostanu”, Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 45, 2007) oraz wybranych komponentów środowiska geograficznego („Zarys klimatu, rzeźby terenu i sto-sunki wodne w Puszczy Niepołomickiej”, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie, 9, 1981; „Wzór empiryczny opisujący zmienność obszarową normalnego rocznego opa-du atmosferycznego na terenie Polski”, Acta Agr. Silv., Ser. Silv. 37, 1999).

Jest promotorem trzech prac doktorskich, recenzował pięć rozpraw doktorskich oraz doro-bek naukowy w jednym przewodzie habilitacyjnym. Autor pierwszego w Polsce programu na-uczania hydrologii leśnej na studiach akademickich („Podstawowe założenia w nauczaniu hydro-logii leśnej”, Sylwan, 12, 2002). Organizator leśnych zlewni eksperymentalnych, autor ekspertyz naukowych z zakresu stosunków wodnych w lasach, opartych na wynikach wieloletnich badań terenowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę zespołową sekretarza naukowego PAN, w 1995 roku nagrodę indywidualnę Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną.

Przez dziesięć lat uczestniczy w Senacie AR jako przedstawiciel nauczycieli nie będących profesorami (1986-1990), następnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność” (1998-2001), od 2002 r. przedstawiciel profesorów Wydziału Leśnego. Przez osiem ostatnich kadencji wybierany do uczelnianego kolegium elektorów. Pełniąc w latach 1998-2001 funkcję przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” AR oraz sekretarza Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni (1999-2001) był jednym z inicjatorów i uczestnikiem zespołów przeprowadzających głęboką reformę funkcjonowania Uczelni. W latach 1988-1990 uczestnik Ogólnopolskiego Forum Adiunktów.

W roku 2007 powołany na członka Kolegium Lasów Państwowych, a w 2008 na członka Na-ukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. W 2008 roku wybrany przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Sądeckiego. Od 1996 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego serii leśnej „Zeszytów Na-ukowych AR w Krakowie”. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego (1978-1992) oraz Sek-cji karpackiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (1994-1999). W latach 1977-1989 prowadził działalność jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa NOT.

W latach szkolnych i podczas studiów uprawiał czynnie sport, a następnie działał w AZS Akademii Rolniczej w Krakowie. Przez dziesięć lat (1964-1974) był działaczem społecznym Okręgowego Związku Kolarskiego w Krakowie oraz przewodniczącym Rady Instruktorów Turystyki Kolarskiej Polskiego Związku Kolarskiego. Działał społecznie na rzecz lokalnego środowiska w miejscu zamieszkania, między innymi przez dziewięć lat (1979-1987) pełnił z wyboru mieszkań-ców funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego w historycznych Bronowicach Małych.

Prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeżeli dane w wynikach wyszukiwania są nieaktualne lub niekompletne prosimy o przesłanie informacji na adres: helpdesk@ur.krakow.pl. Państwa poprawki zostaną przekazane do odpowiednich jednostek odpowiedzialnych. Informacje prosimy wysyłać z kont pracowniczych.

Za dane dotyczące pracownika (np. tytuł, imię, ewentualnie drugie imię, nazwisko, stanowisko, funkcja) oraz dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. wydział, instytut, katedra, adres jednostki, telefon do jednostki) odpowiada Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies