KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Wyszukiwarka pracowników


Imie*

Nazwisko*

Wydział

e-mail
prof. dr hab. inż. Józef Suliński 
tel: 012 662 51-12  
e-mail: rlsulins@cyf-kr.edu.pl

profesor doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie hydrologii leśnej i inżynierii leśnej

wróć

Urodził się 19 marca 1947 r. w Krakowie. Syn Wojciecha i Heleny z d. Fijak. Żonaty z Krysty-ną z d. Klekot, mgr inż. leśnictwa; dzieci: Grzegorz (1974), Paweł (1976), Michał (1980) i Izabela (1982).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Stu-dia wyższe odbył na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie (1964-1969) otrzymując dyplom magi-stra inżyniera leśnictwa na podstawie pracy „Związek budowy dróg leśnych z zabudową potoków górskich”. Stopień naukowy doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym AR w Krakowie w 1978 r. na podstawie rozprawy „Badania nad ruchem zwierciadła wód glebowo-gruntowych na wybranych powierzchniach Puszczy Niepołomickiej”. Habilitował się na tym samym Wydziale w 1994 r. na podstawie wyróżnionej rozprawy „Modelowanie bilansu wodnego w wymianie między atmosferą, drzewostanem i gruntem przy użyciu kryteriów ekologicznych” (Zesz. Nauk. AR w Kra-kowie, Rozprawy 179, 1993). Tytuł naukowy profesora nauk leśnych otrzymał w roku 2003.

Od ukończenia studiów leśnych w 1969 r. nieprzerwanie pracuje na Wydziale Leśnym WSR, obecnie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, najpierw w Zespole Inżynierii Leśnej Instytutu Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej, a po zniesieniu struktury instytutowej w Zakładzie Inżynierii Leśnej, kolejno na stanowiskach: asystenta (1969-1978), adiunkta (1978-2001), od 2001 r. profe-sora nadzwyczajnego. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Leśnej, a od 2004 r. Katedry Inżynierii Leśnej. W latach od 2002 do 2008 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych Wy-działu Leśnego.

Specjalizuje się w hydrologii leśnej, prowadzi także badania i dydaktykę z zakresu inżynierii leśnej. Główny nurt badawczy dotyczy problematyki modelowania bilansu wodnego atmosfera – drzewostan – gleba (rozprawa habilitacyjna i praca „Czynniki różnicujące wartości składowych bilansu wodnego drzewostanów zagospodarowanych zrębowo”, Sylwan 11, 1995) oraz rozpatry-wanych w tym kontekście: właściwości wodnych gruntu („Relacje pomiędzy porowatością kapi-larną a gęstością objętościową i kurczliwością gruntów o różnej zawartości części organicznych, występujących na terenie zlewni doświadczalnej Potok Dupniański w Beskidzie Śląskim”, Acta Agr. Silv., Ser. Silv. 38, 2000 - wspólnie z J. Kuczą), dynamiki drzewostanów („The amount of biomass as a function of the hight and density of a tree stand”, Proc. of the III Nat. Conf. an Appl. of Mathemati-cs in Biol. and Medicine, Mądralin 1997; „Metoda obliczania rocznej produkcji biomasy w zbioro-wisku leśnym w zależności od wysokości i wieku drzewostanu”, Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 45, 2007) oraz wybranych komponentów środowiska geograficznego („Zarys klimatu, rzeźby terenu i sto-sunki wodne w Puszczy Niepołomickiej”, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie, 9, 1981; „Wzór empiryczny opisujący zmienność obszarową normalnego rocznego opa-du atmosferycznego na terenie Polski”, Acta Agr. Silv., Ser. Silv. 37, 1999).

Jest promotorem trzech prac doktorskich, recenzował pięć rozpraw doktorskich oraz doro-bek naukowy w jednym przewodzie habilitacyjnym. Autor pierwszego w Polsce programu na-uczania hydrologii leśnej na studiach akademickich („Podstawowe założenia w nauczaniu hydro-logii leśnej”, Sylwan, 12, 2002). Organizator leśnych zlewni eksperymentalnych, autor ekspertyz naukowych z zakresu stosunków wodnych w lasach, opartych na wynikach wieloletnich badań terenowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę zespołową sekretarza naukowego PAN, w 1995 roku nagrodę indywidualnę Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną.

Przez dziesięć lat uczestniczy w Senacie AR jako przedstawiciel nauczycieli nie będących profesorami (1986-1990), następnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność” (1998-2001), od 2002 r. przedstawiciel profesorów Wydziału Leśnego. Przez osiem ostatnich kadencji wybierany do uczelnianego kolegium elektorów. Pełniąc w latach 1998-2001 funkcję przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” AR oraz sekretarza Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni (1999-2001) był jednym z inicjatorów i uczestnikiem zespołów przeprowadzających głęboką reformę funkcjonowania Uczelni. W latach 1988-1990 uczestnik Ogólnopolskiego Forum Adiunktów.

W roku 2007 powołany na członka Kolegium Lasów Państwowych, a w 2008 na członka Na-ukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. W 2008 roku wybrany przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Sądeckiego. Od 1996 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego serii leśnej „Zeszytów Na-ukowych AR w Krakowie”. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego (1978-1992) oraz Sek-cji karpackiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (1994-1999). W latach 1977-1989 prowadził działalność jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa NOT.

W latach szkolnych i podczas studiów uprawiał czynnie sport, a następnie działał w AZS Akademii Rolniczej w Krakowie. Przez dziesięć lat (1964-1974) był działaczem społecznym Okręgowego Związku Kolarskiego w Krakowie oraz przewodniczącym Rady Instruktorów Turystyki Kolarskiej Polskiego Związku Kolarskiego. Działał społecznie na rzecz lokalnego środowiska w miejscu zamieszkania, między innymi przez dziewięć lat (1979-1987) pełnił z wyboru mieszkań-ców funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego w historycznych Bronowicach Małych.

Prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeżeli dane w wynikach wyszukiwania są nieaktualne lub niekompletne prosimy o przesłanie informacji na adres: helpdesk@ur.krakow.pl. Państwa poprawki zostaną przekazane do odpowiednich jednostek odpowiedzialnych. Informacje prosimy wysyłać z kont pracowniczych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies