KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Wyszukiwarka pracowników


Imie*

Nazwisko*

Wydział

e-mail
dr hab. inż. Krzysztof Słowiński 
budynek: Budynek Wydziału Leśnego
pokój nr: 511
tel: 012 662 50-25  
e-mail: rlslowin@cyf-kr.edu.pl
wróć

1. Zainteresowania badawcze

1. Dezynfecja podłoży szkółkarskich

2. Badania eksploatacyjno - techniczne maszyn szkółkarskich

3. Wykorzystanie niejonizującego promieniowania w leśnictwie.

4. Odpady i ich recykling w leśnictwie


2. Życiorys naukowy

W roku 1992 ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Dnia 5 czerwca 1997 roku na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie złożyłem egzamin dyplomowy magisterski i uzyskałem tytuł magistra inżyniera. Tytuł pracy magisterskiej: „Stanowisko do pomiarów edometrycznych materiałów biologicznych sypkich”.

Od stycznia 1997 roku (będąc jeszcze studentem V roku) byłem zatrudniony w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie na stanowisku asystenta wolontariusza, prowadząc działalność naukową i dydaktyczną w stosownym wymiarze. W październiku 1997 roku zostałem zatrudniony w ww. Zakładzie na stanowisku asystenta na czas nieograniczony.

W 1999 r. byłem członkiem komitetu organizacyjnego VIII Międzynarodowym Sympozjum Filmu Naukowego.

Oprócz prac naukowo-badawczych prowadzę kameralne i terenowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze około 270 godzin rocznie, na studiach dziennych i zaocznych Wydziału Leśnego. Od 1999 r. jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego.

W 2001 r. byłem członkiem komitetu organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

W 2003 roku odbyłem krótkoterminowy staż naukowy z zakresu mechanizacji prac szkółkarskich na Uniwersytecie Rolniczo – Leśnym im. Mendla w Brnie (Republika Czeska).

Dnia 15 października 2003 roku obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora nauk leśnych. Tytuł pracy doktorskiej: „Techniczno – eksploatacyjne aspekty mechanizacji wybranych prac szkółkarskich”.

W czerwcu 2004 roku zostałem zatrudniony w Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na czas nieokreślony.W 2006 r. byłem członkiem komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Film naukowy - narzędzie w badaniach naukowych i dydaktyce”.

W 2006 roku zostałem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego oddział w Krakowie.

W 2010 r. pobyt na miesięcznym stypendium w Czech University of Life Science Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences - CEEPUS - Mobility Application Sheet CII-PL-0114-04-0910-M-34338 for CII-PL-0114-04-0910 - New directions for forestry sciences in Central Europe.

W 2012 brałem udział w konkursie fotograficznym – „Zdjęcie na okładkę Biuletynu Informacyjnego UR”, moje zdjęcie otrzymało wyróżnienie, ukaże się na okładce Biuletynu Informacyjnego UR nr 6(80), grudzień.

W 2012 roku otrzymałem Nagrodę Rektora UR za osiągnięcia naukowe.


3. Doświadczenia naukowe

*Staże i wyjazdy zagraniczne

1. Tygodniowy staż naukowy w Czechach ; Lesnická fakultá w Brnie. 2003

2. Udział w Targach Leśnych ELMIA WOOD Szwecja, 1– 4 czerwca 2005

3. Seminarium szkoleniowe nt: Metod biologicznych w ochronie materiału szkółkarskiego. 04.05.2006, Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie.

4. Miesięczny staż naukowy w Czechach – Stypendium Ceepus 15.02. – 12.03.2010

5. "Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych - studia podyplomowe dla pracowników nauki - 2010/2011

6. ”Zarządzanie jednostką transferu technologii” - studia podyplomowe, Projekt „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań” - 2011/2012

*Projekty badawcze

1. Grant nr Bz – 691/KMPL/11-13. Temat: „Technologia hodowli sadzonek w korytach i inspektach z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych oraz dezynfekcja gleby promieniowaniem mikrofalowym”. Główny wykonawca projektu.

2. Grant nr NN313 445237 – 2009-2012. Temat: „Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty pracy w szkółkach leśnych”. Kierownik projektu.

3. Grant KBN nr 6P06L04821 – 2001-2003. Temat: „Techniczno-eksploatacyjne aspekty mechanizacji wybranych prac szkółkarskich”. Główny wykonawca projektu.


4. Dydaktyka

Lista prowadzonych przedmiotów i elektywów z linkami do USOS

1. Fizyka

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.A1.FIZYKA.SI.LLSOX)

2. Maszynoznawstwo leśne

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.A3.MASZYN.SI.LLSOX)

3. Systemy eksploatacji maszyn

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.A1.MASZY.NM.LLSGX)

4. Mechanizacja w leśnictwie

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.A1.MASZY.SM.LLSOX)

5. Użytkowanie maszyn

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.A2.SPRG3.NM.LLSGX)

6. Konserwacje i eksploatacja maszyn

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.A7.KMASZY.SI.LLSGW)

7. Recykling – elektyw

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:L.EX.001.NM.LLSXX)


5. Wybrane publikacje

Artykuły naukowe:

 1. Słowiński K., 2012. Working resistance of selected machines for preparation of seedbed. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(2), 27-36.
 2. Słowiński K. 2012: Analysis of scots pine (pinus sylvestris l.) seedling survival depending on sowing time after microwave sterilization of substrate. Acta Agrophysica. 19(4), s.835-844.
 3. Słowiński K. 2011: Using the re235734 radar from john deere to measure actual distance covered by a tractor on selected nursery grounds. Inżynieria Rolnicza. Nr 7 (132). s. 149-156
 4. Słowiński K. 2011: Measurements of operating parameters for tractors in forest nurseries carried out using the gps system. Inżynieria Rolnicza. Nr 7 (132). s. 141-148
 5. Słowiński K. 2011. Ocena parametrów eksploatacyjno-ekonomicznych wyorywacza szkółkarskiego SR 2. Inżynieria Rolnicza. Nr 6 (131). s. 197-205
 6. Słowiński K. 2011. Promieniowanie ultrafioletowe w ograniczaniu zgorzeli siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Inżynieria Rolnicza. Nr 6 (131). s. 207-213
 7. Słowiński K. 2009: Microwave heating of forest nursery soil. [W:] Les, krajina a lesní hospodářství Kostelec. FLD ČZU v Praze. s. 191-196,ISBN 978-80-213-1894-6.
 8. Słowiński K. 2009: Use of microwave heating of forest nursery soil. Formec 2009. 42 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORESTRY MECHANIZATION. ISBN 978-80-213-1939-4, CULS Prague. s.360-367.
 9. Słowiński K. 2009: Microwave device for soil heating. Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojov. Technická Univerzita vo Zvolene ISBN 978-80-228-2012-7, s.167-174.
 10. Słowiński K. 2009: Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji gleby. Zeszyty Problemowe PNR z.543, s.319-325.
 11. Słowiński K.2008: Technika pomiaru oporów roboczych sadzarki szkółkarskiej typ M. Sylwan nr 12, s. 29-35.
 12. Słowiński K. 2008: Koszty mechanizacji w wybranych otwartych szkółkach leśnych. Tezebne dopravni technologie a stavebni upravy v kalamitnich tezbach. CULS Prague. s. 149-151.
 13. Słowiński K. 2008: Koszty szkółkowania w wybranej otwartej szkółce leśnej. Integrovane tazbovo-dopravne technologie. Technická unverzita vo Zvolene, s. 159-165.
 14. Słowiński K. 2007. The draft of GS type bed-cleanser elements. Czech University of Life Sciences, ISBN 978-80-213-1652-2, s.91-95.
 15. Słowiński K. 2006: Zwięzłość gleby wybranej otwartej szkółki leśnej. Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve. Technická unverzita vo Zvolene. ISBN 80-228-1661, s. 185-188.

16. Słowiński K., Walczyk J. 2006: Operational and economical research on the single root pruning machine type prunemaster. Trendy lesnickej, drevarskej a environmentalnej techniky a jej aplikacie vo vyrobnom procese. Technická unverzita vo Zvolene. s. 184-189.

 1. Słowiński K., Walczyk J. 2005: Opory robocze siewnika model 83. Rozdział w monografii „Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojom”.Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN 80-228-1488-1. s. 255 – 260.
 2. Słowiński K., Walczyk J. 2005: Pomiary poślizgu kół przy pomocy poślizgomierza fotooptycznego. Inżynieria Rolnicza 10(70), s.359-366.
 3. Słowiński K., Walczyk J. 2005: Operational and economical research on the bed former combined with Egedal bed harrow. Agriculture Machinery Usage And Its Current Problems.Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská Fakulta, s.31-36.
 4. Słowiński K., Walczyk J. 2004: Method of draft measurement of nursery machines. Agriculture (Pol’nohospodárstvo), vol. 50, N. 4-6, pp. 79-83.
 5. Słowiński K., Walczyk J. 2003. Technika komputerowa w badaniach oporów roboczych kultywatora. Inżynieria Rolnicza nr. 11, s.195-204.
 6. Słowiński K. 2003: Techniczno – eksploatacyjne aspekty mechanizacji wybranych prac szkółkarskich. Praca doktorska wykonana w Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych.

23. Słowiński K. 2002: Parametry techniczno - eksploatacyjne wybranych maszyn szkółkarskich. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego AR, Kraków, nr 322, s.121-123.

 1. Słowiński K., Walczyk J. 2002: Analiza oporów roboczych maszyn szkółkarskich na przykładzie pielnika. Zeszyty Problemowe PNR z.486, s.155-160.

25. Słowiński K., Walczyk J. 2002: Some Aspects of Technical and Operational Investigations of Maschines for Forest Nurseries. Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Montains. Faculty of Forestof Technical University in Zvolen. s.213- 221.

26. Słowiński K., Walczyk J. 2001: Badania eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn do formowania w szkółce grzędy siewnej. Sylwan nr 2, s. 97-105.

 1. Słowiński K., Walczyk J. 2001: Metodyka i wyniki badań maszyn szkółkarskich. Użytkowanie Lasu i Inżynieryjne Zagospodarowanie Lasu na Wydziałach Leśnych w Polsce. Badania Naukowe i Dydaktyka. s.101-110.

28. Słowiński K., Walczyk J. 2001: Urządzenie do tensometrycznego pomiaru oporów pracy elementów roboczych maszyn szkółkarskich. PAU Prace Komisji Nauk Rolniczych nr 3, s.103-111.

 1. Słowiński K., Walczyk J. 2000. Metody filmowe w badaniach eksploatacyjno-technicznych maszyn szkółkarskich. Inżynieria Rolnicza nr 7, s.161-168.

Autorstwo rozdziału w monografii:

1. Słowiński K. 2011: Distance, area and equipment analysis in forest nurseries of southern Poland. Rozdział w monografii „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych”. Prace Komisji Nauk Rolniczych, leśnych i Weterynaryjnych, PAU. Kraków

2. Słowiński K. 2011: Measurement of machines work parameters in forest nurseries using ET-GSM-GPS controllers from Elte Monitoring Company. Rozdział w monografii „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych”. Prace Komisji Nauk Rolniczych, leśnych i Weterynaryjnych, PAU. KrakówSłowiński K. 2010: Dezynfekcja podłoża do produkcji sadzonek promieniowaniem mikrofalowym. Rozdział w monografii „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych”. Prace Komisji Nauk Rolniczych, leśnych i Weterynaryjnych, PAU. Kraków, ISSN 1733-5183, 133-142.

3. Słowiński K., Stępniewska H. 2010: Efekt oddziaływania promieniowania mikrofalowego na poziom zagrożenia siewek sosny przez Rhizoctonia solani i na cechy wzrostowe siewek. Rozdział w monografii „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych”. Prace Komisji Nauk Rolniczych, leśnych i Weterynaryjnych, PAU. Kraków, ISSN 1733-5183, 143-152.

4. Słowiński K. 2008: Koszty eksploatacji w wybranych otwartych szkółkach leśnych. Rozdział w monografii „Tendencje i problemy technioki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego“. Poznań. ISBN 978-83-89887-94-8, s. 171-176.

5. Słowiński K., Walczyk J. 2007: Eksploatacyjno-ekonomiczne badania szkółkarskiego wyorywacza sadzonek dużych. Rozdział w monografii „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych”. Prace Komisji Nauk Rolniczych, leśnych i Weterynaryjnych, PAU. Kraków, ISSN 1733-5183, 139-147.

6. Słowiński K. 2007: Wykorzystanie maszyn w wybranych otwartych szkółkach leśnych. Rozdział w monografii „Technika i technologia w leśnictwie polskim”. Rozdział w monografii. SGGW Warszawa. ISBN 978-83-7244-878-1, s.136-142

7. Słowiński K. 2007: Badania zwięzłości gleby elektrycznie napędzanym penetrometrem glebowym w otwartej szkółce leśnej. Rozdział w monografii „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych”. Prace Komisji Nauk Rolniczych, leśnych i Weterynaryjnych, PAU. Kraków, ISSN 1733-5183, 149-156.

8. Słowiński K., Walczyk J. 2005: Metodyka badań eksploatacyjnych maszyn szkółkarskich na przykładzie opryskiwacza. Rozdział w monografii. „Użytkowanie Lasu a trwały zrównoważony rozwój leśnictwa. Katedra Użytkowania Lasu, ISBN 83-918690-1-6. Wydział Leśny AR Poznań, s. 96 – 103.

9. Słowiński K. 2011: Measurement of uniformity of microwave heating nursery ground. Rozdział w monografii „Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojom”.Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2265-7. s. 213 – 222.

Referaty i doniesienia naukowe:

1. Słowiński K 2012. Efekt oddziaływania ozonu na poziom zagrożenia siewek sosny przez zgorzel siewek. V Zjazd Naukowy. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne.
Puławy 19-21.09.2012.

2. Słowiński K 2012. Oddziaływanie ozonu rozpuszczonego w wodzie na poziom zagrożenia siewek sosny przez zgorzel siewek. VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "UŻYTKOWANIE MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH badania naukowe i dydaktyka" Zakopane 26-28.09.2012

3. Słowiński K 2011. Pomiar parametrów eksploatacyjnych ciągników w szkółkach leśnych

4. za pomocą systemu gps. „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kraków – Ojców, 11-12 kwietnia.

5. Słowiński K 2011. Przeżywalność siewek sosny zwyczajnej Pinus Sylvestris L. w zależności od czasu siewu po dezynfekcji mikrofalowej podłoża. „Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego”, Białowieża, 7-9 września

6. Słowiński K 2011. Measurement of uniformity of microwave heating nursery ground. „Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojom”.Technická Univerzita vo Zvolene. 20 września Zvolen.

7. Słowiński K. Walczyk J. 2010. Pomiar parametrów pracy maszyn w szkółkach leśnych sterownikami et-gsm-gps firmy elte monitoring

8. . V Międzynarodowa Konferencj Naukowa „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych,

9. badania naukowe i dydaktyka. 9-10 września Zakopane.

8. Słowiński K. 2009: Microwave heating of forest nursery soil. Les, krajina a lesní hospodářství. Kostelec nad Černými lesy, 10.2.2009. FLD ČZU v Praze.

9. Słowiński K. 2009: Microwave device for soil heating. Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojov. Technická Univerzita vo Zvolene ISBN 978-80-228-2012-7

10. Słowiński K: 2009: Use of microwave heating of forest nursery soil. Formec 2009. 42 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORESTRY MECHANIZATION. ISBN 978-80-213-1939-4, CULS Prague. s.360-367.

11. Słowiński K 2009. Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji gleby. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji rolniczej i leśnej” Warszawa, 22 - 23 września.

12. Słowiński K 2009. Skuteczność dezynfekcji podłoża szkółkarskiego w warunkach polowych przy pomocy urządzenia mikrofalowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych” Kraków, 21 - 22 września.

13. Słowiński K. 2008: Koszty mechanizacji w wybranych otwartych szkółkach leśnych. Těžebně-dopravní technologie a stavební úpravy v kalamitních těžbách. 18-20.6.2008 CULS Prague.

14. Słowiński K. 2008: Koszty eksploatacji w wybranych otwartych szkółkach leśnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego” 12-13 czerwca, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

15. Słowiński K. 2008: Transplanting costs in chosen forest nurseries”. Międzynarodowa konferencja naukowa „Integrated jogging technology”. Oravský haj 10-12 września.

16. Słowiński K. 2008: Dezynfekcja podłoża do produkcji sadzonek promieniowaniem mikrofalowym. IV Międzynarodowa Konferencj Naukowa „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, badania naukowe i dydaktyka. 18-19 września Zakopane.

17. Słowiński K. 2007: Wykorzystanie maszyn w wybranych otwartych szkółkach leśnych. Technika i technologia w leśnictwie polskim.

18. Słowiński K. 2007: The draft of the chisel loosening the tractor passage, goosefoot share and claws tilling the inter-row area - elements of gs type bed-cleans. Logging and wood processing in central Europe. CULS Prague

19. Słowiński K., Walczyk J. 2006: Operational and economical research on the Egedal unit bed former. Agriculture Machinery Usage And Its Current Problems. International scientific conference.Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská Fakulta, Český Krumlov 1-2 czerwca.

20. Słowiński K., Walczyk J. 2006: Eksploatacyjno-ekonomiczne badania wybranych maszyn szkółkarskich. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka” – Kraków - Zakopane, 8-9 czerwca.

21. Słowiński K., Walczyk J. 2006: Operational and economical research on the single root pruning machine type prunemaster. Trendy lesnickej, drevarskej a environmentalnej techniky a jej aplikacie vo vyrobnom procese. Technická unverzita vo Zvolene, 5-7 wrzesnia.

22. Słowiński K. 2006: Zwiezłość gleby wybranej otwartej szkółki leśnej. Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve. Technická unverzita vo Zvolene, 12-13 września.

23. Słowiński K. 2006: Analiza fotografi czasu roboczego maszyn szkółkarskich z wykorzystaniem filmu. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Film naukowy - narzędzie w badaniach naukowych i dydaktyce” – Zakopane, 18-19 września.

24. Słowiński K., Walczyk J. 2005: Pomiar poślizgu kół ciągnika przy pomocy fotooptycznych czujników ruchu

25. . Jubileuszowe X Międzynarodowe Sympozjum „Zastosowanie technik wideo-komputerowych w badaniach naukowych; Eksploatacja ciągników i maszyn rolniczych” – Kraków, 9-10 czerwca.

26. Słowiński K. 2005: Wyznaczanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych maszyn leśnych. Medzinárodna vodecka konferencia „Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojov” - Zvolen, 13 września.

27. Słowiński K., Walczyk J. 2003: Technical-operational tests of root pruning machine Prune Master. II International Scientific Conference. Forest And Wood Technology And The Environment. Brno 26 – 30 May.

28. Słowiński K., Walczyk J. 2003: Computer technique testing of machinery draft. IX Międzynarodowe Sympozjum „Zastosowanie technik filmowych oraz wideo-komputerowych w badaniach naukowych w rolnictwie” – Kraków - Zakopane, 12-13 czerwca.

29. Słowiński K., Walczyk J. 2002: Badanie oporów roboczych maszyn szkółkarskich na przykładzie pielnika. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy techniki rolniczej i leśnej” - Warszawa, 19-20 czerwca.

30. Słowiński K., Walczyk J. 2002: Aspekty badań techniczno - eksploatacyjnych maszyn szkółkarskich. International conference „Logistics of wood technical production in the carpathian mountains” - Zvolen, 9-10 września.

31. Słowiński K., Walczyk J. 2002: Pomiar oporów roboczych maszyn szkółkarskich. IV Krajowa Sesja Naukowa „Zastosowanie techniki wideo-komputerowej w badaniach naukowych w rolnictwie” - Kraków, 22 listopada.

32. Słowiński K., Walczyk J. 2001: Budowa i zastosowanie urządzenia do tensometrycznego pomiaru oporów elementów roboczych maszyn pielęgnacyjnych i uprawowych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka” – Kraków - Zakopane, 26-28 września.

33. Słowiński K., Walczyk J. 2000: Badania techniczno-eksploatacyjne wybranych maszyn szkółkarskich. I Seminarium Katedr Jednoimiennych – Rogów 21 – 23 października.

34. Słowiński K., Walczyk J. 2000: Metodyka badań eksploatacyjnych maszyn szkółkarskich na przykładzie opryskiwacza. Użytkowanie lasu a trwały zrównoważony rozwój leśnictwa. Poznań - Puszczykowo k. Poznania, 17-19 listopada.

Patenty pracownicze:

1. Słowiński K. 2012. Pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża. Wzór użytkowy. Publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 24 (1015), Warszawa 19.11.2012

2. Słowiński K. 2011. Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji gleby. Wzór użytkowy. Prawo ochronne nr. 65622. Warszawa 31.10 2011

3. Słowiński K. 2011. Zgłoszenie na wzór użytkowy nr W120005: „Pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża”. Warszawa

4. Słowiński K. 2010. Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji gleby. Wzór użytkowy. Publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 6 (945), Warszawa.

5. Słowiński K., Walczyk J. 2009. Penetrometr uprawowy. Wzór użytkowy. Prawo ochronne nr. 64299. Warszawa 09.03 2009.

6. Słowiński K. 2008. Zgłoszenie na wzór użytkowy nr W117716: „Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji gleby”. Warszawa 12 IX 2008.

7. Słowiński K., Walczyk J. 2007. Penetrometr uprawowy. Wzór użytkowy. Publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 25 (886), Warszawa.

8. Słowiński K., Walczyk J. 2006. Zgłoszenie na wzór użytkowy nr W116165: „Penetrometr uprawowy”. Warszawa 06.06.2006.

Prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeżeli dane w wynikach wyszukiwania są nieaktualne lub niekompletne prosimy o przesłanie informacji na adres: helpdesk@ur.krakow.pl. Państwa poprawki zostaną przekazane do odpowiednich jednostek odpowiedzialnych. Informacje prosimy wysyłać z kont pracowniczych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies