KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu

PracownicyPublikacje naukoweKierunki badańHistoriaLaboratoria i aparatura naukowaDydaktykaGaleria

Orzeł S., Pogoda P., Ochał W.2014. Stała krzywa wysokości dla olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) z zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Sylwan 158 (11): 840-849.
Muter E., Szczerba S., Wilczyński S., Wertz B.2014. Klimatyczne i pozaklimatyczne czynniki wpływające na przyrost grubości drzew na przykładzie cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Górach Bardzkich (Sudety). Studia i Materiały CEPL. R.16. Zeszyt 40/3/2014: 247-255.
Wertz B., Wilczyński S., Muter E.2014. Dendrochronologiczna ocena przyrostu grubości jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Polskich Karpatach . Studia i Materiały CEPL. R.16. Zeszyt 40/3/2014: 88-98.
Wilczyński S., Szymański N., Wertz B., Muter E.2014. Wpływ wieku na odpowiedź przyrostową drzew na czynnik klimatyczny na przykładzie modrzewia europejskiego. Studia i Materiały CEPL. R.16. Zeszyt 40/3/2014: 256-264.
Socha, J., Ochał, W., Maj, M., Grabczyński, S., Lach, J., Gruba, P.2014. Wpływ wzniesienia nad poziom morza i podłoża geologicznego na produkcyjność siedlisk Beskidu Żywieckiego dla buka. Sylwan, 158 (11), 850-859.
Pietrzykowski M., Socha J., van Doorn N.S.2014. Scots pine (Pinus sylvestris L.) site index in relation to physico-chemical and biological properties in reclaimed mine soils. New Forests. (DOI) 10.1007/s11056-014-9459-z
Socha, J., Zasada, M.2014. Zagęszczenie i dynamika procesu wydzielania drzew w młodocianych drzewostanach brzozowych na gruntach porolnych. Sylwan, 158 (5), 340-351.
Pietrzykowski M., Socha J., van Doorn N.S.2014. Linking heavy metal bioavailability (Cd, Cu, Zn and Pb) in Scots pine needles to soil properties in reclaimed mine areas. Science of the Total Environment 470–471 (2014) 501–510.
Gruba, P., Socha, J., Błońska, E., Lasota, J., Suchanek, A., Gołąb, P.2014. Wpływ skały macierzystej na przestrzenne zróżnicowanie zasobów węgla organicznego w glebach leśnych. Sylwan, 158 (6), 443-452.
Ochał, W., Socha, J., Grabczyński, S.,2014. Dokładność wzorów empirycznych służących do określania biomasy nadziemnych komponentów drzew olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Sylwan, 158 (6), 431-442.
Ochał W.2013. Nadziemna biomasa drzew w młodych drzewostanach olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Acta Agraria et Silvestra series Silvestris 51: 75-89.
Socha, J., Orzeł, S.2013. Dynamiczne krzywe bonitacyjne dla sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z południowej Polski. Dynamic site index curves for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in southern Poland. Sylwan 157 (1), 26-38.
Ochał W., Grabczyński S., Orzeł S., Wertz B., Socha J.2013. Aboveground biomass allocation in Scots pines of different biosocial positions in the stand (Alokacja nadziemnej biomasy u sosen zajmujących różne pozycje biosocjalne w drzewostanie) Sylwan 157(10):737-746.
Seidl R, Eastaugh C.S., Kramer K., Maroschek M., Reyer C., Socha J., Vacchiano G., Zlatanov T., Hasenauer H.2013. Scaling issues in forest ecosystem management and how to address them with models. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10342-013-0725-y
Socha J., Szydłowska P.2013. Prognozy wpływu zmian warunków klimatycznych na wzrost lasów karpackich jako podstawa planowania w zarządzaniu zasobami leśnymi. Aura, 4:16-19.
Wertz B., Socha J., Grabczyński S., Szydłowska P., Ochał W., Maj M.2013. Dendrochronologiczna charakterystyka przyrostu świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) z terenu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Acta Agr. Silv. ser. Silv. 51: 59–73.
Socha J.2012. Long-term effect of wetland drainage on the productivity of Scots pine stands in Poland. Forest Ecology and Management. 274 (2012) 172-180. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.02.032
Socha J., Durło G.2012. How will climate change impact biomass increment by Norway spruce stands in Western Beskids? Folia Forestalia Polonica, 54 (2), 94-108.
Suchanek A., Socha J., Chwistek K.2012. Biomass and annual production of forest stands in the Ojcowski National Park. Sylwan 156 (6): 451-462.
Pająk M., Szostak M., Socha J., Wężyk P., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M.2012. APPLICATION OF GEOINFORMATION TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF HEAVY METAL SOIL CONTAMINATION LEVEL IN “BOLESŁAW” MINE REGION IN BUKOWNO. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 315–326
Socha J., Suchanek A.2012. How will climate change impact site productivity for Norway spruce in the Western Carpathians? ICFFI News, Volume 1, Number 14, May 2012
Socha J., Grabczyński S., Ochał W.2012. Związek dokładności modelu zbieżystości z wielkością pobranej próby. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, Vol. L. 83-92.
Pająk M., Pietrzykowski M., Krzklewski W., Ochał W.2011. Wpływ właściwości inicjalnych gleb na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrekultywowanych powierzchniach zwałowisk kwb "Bełchatów". Inżynieria Ekologiczna 27: 144-152.
Socha J.2011. Site index curves for Norway spruce on mountain habitats. Sylwan 155 (12), 816-826.
Pietrzykowski M., Socha J.2011. An estimation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) ecosystem productivity on reclaimed post-mining sites in Poland (central Europe) using of allometric equations. Ecological Engineering 37, 381–386
Socha J., Orzeł S.2011. Dynamic site index curves for Scots pine stands in Niepołomice Primeval Forest. Sylwan 155 (5), 301-312.
Socha J., Lach J.2011. Modelling the long term effect of drainage on the productivity of Wetlands for Scots pine in Poland. ICFF News, vol. 1, No 13, Nov. 2011.
Ochał W., Pająk M., Pietrzykowski M.2010. Diameter structure of selected pine stands growing on post-mining sites reclaimed for forestry. Sylwan 154 (5): 323-332.
Socha J.2010. A method for modelling the potential site productivity in mountains. University of Agriculture in Krakow Press, No 461.
Pietrzykowski M., Socha J., Woś B.2010. Biomass and deformation of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) root systems in reclaimed open-cast mining pit and dumping ground conditions. Sylwan 154 (2): 107-116.
Gruba P., Błońska E., Socha J.2010. Methodological aspects of the measurement and statistical analysis of the soil pH values. Roczniki Gleboznawcze, 1, 29-37.
Pietrzykowski M., Socha J.2010. Biomasa fitocenoz w: Red. Pietrzykowski M., Analiza I optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk I kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2010.
Socha J.2009. Effect of stand biometrical parameters and selected environmental factors on the current annual volume increment of mountain spruce stands. Sylwan 153 (5), 323-331.
Pietrzykowski M., Socha J., Krzaklewski W.2009. Perspektywy pozyskania energii z biomasy drzewostanów na zrekultywowanym zwałowisku zewnętrznym KWB „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 373-381.
Socha J. 2008. Effect of topography and geology on the site index of Picea abies in the West Carpathian, Poland. Scandinavian Journal of Forest Research, 23: 203-213.
Ochał W.2007. Dokładność określania pierśnicowego pola przekroju drzewostanów bukowych na podstawie powierzchni próbnych. Sylwan (11): 10-21
Orzeł S. 2007. A comparative analysis of slenderness of the main tree species of the Niepołomice Forest. EJPAU, Forestry, 10, 2, www.ejpau.media.pl
Orzeł S., Maruszewski M. 2007. Intensywność przyrostu miąższości świerka z Beskidów Zachodnich. Sylwan, 1: 41-50.
Socha J., Kulej M. 2007. Variation of the tree form factor and taper in European larch of Polish provenances tested under conditions of the Beskid Sądecki mountain range (southern Poland). Journal of Forest Science, 53, 12: 538-547.
Socha J., Wężyk P. 2007. Allometric equations for estimating the foliage biomass of Scots pine. European Journal of Forest Research, 126: 263-270.
Orzeł S., Forgiel M., Ochał W., Socha J. 2006. Nadziemna biomasa i roczna produkcja drzewostanów sosnowych Puszczy Niepołomickiej. Sylwan, 9: 16-32.
Orzeł S., Ochał W., Forgiel M., Socha J. 2006. Biomasa i roczna produkcja drzewostanów dębowych Puszczy Niepołomickiej. Sylwan, 5: 30-43.
Orzeł S., Forgiel M., Socha J., Ochał W. 2005. Biomass and annual production of common alder stands of the Niepołomice Forest. EJPAU, Forestry, 8, 1, www.ejpau.media.pl
Orzeł S., Socha J., Forgiel M., Ochał W. 2005. Struktura biomasy podszytu występującego w drzewostanach Puszczy Niepołomickiej. Sylwan, 4: 40-47.
Orzeł S., Socha J., Forgiel M., Ochał W. 2005. Biomass of underbrush and conditions for its occurrence in stands of the Niepołomice Forest. EJPAU, Forestry, 8, 1, www.ejpau.media.pl
Orzeł S., Socha J., Forgiel M., Ochał W. 2005. Biomasa i roczna produkcja drzewostanów mieszanych Puszczy Niepołomickiej. Acta Sci. Pol. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4, 2: 63-79.
Socha J., Kubik I. 2005. Model zbieżystości strzał dla górskich drzewostanów świerkowych średnich klas wieku. Sylwan, 1: 42-52.
Socha J., Kulej M. 2005. Provenance-dependent variability of Abies grandis stem form under mountain conditions of Beskid Sądecki (southern Poland). Can. J. For. Res. 35: 1-14.
Ochał W. 2004. Wpływ wielkości i sposobu pobierania próby na dokładność określania cech drzewostanu. Praca doktorska. Katedra Dendrometrii AR w Krakowie. Maszynopis.
Socha J. 2004. Zastosowanie trygonometrycznego modelu zbieżystości do określania kształtu strzał świerka. Sylwan, 4: 3-10.
Socha J., Wężyk P. 2004. Empirical Formulae to Assess the Biomass of the Above-Ground Part of Pine Trees. EJPAU, Forestry, 7, 2.
Grabczyński S. 2003. Metoda oceny zmiany przyrostu pierśnicy drzew w drzewostanach sosnowych regionów przemysłowych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy, 289: 1-65.
Socha J. 2003. Ocena dokładności wybranych sposobów określania miąższości drzew stojących w górskich drzewostanach świerkowych. Sylwan, 4: 78-86.
Socha J., Ochał W.2002. Tendencja wzrostowa wierzchołka i stopień defoliacji koron drzew w drzewostanach sosnowych wzrastających w wybranych rejonach przemysłowych Polski południowej. Sylwan (5): 53-60.
Socha J. 2002. A taper model for Norway spruce (Picea abies (L.)H.Karst.). EJPAU, Forestry, 5, 2.
Orzeł S., Forgiel M. 2001. Przyrost grubości na stosunkowych wysokościach sosen wzrastających w różnych strefach przemysłowego zagrożenia. Sylwan, 145, 2: 49-59.
Grabczyński S. 2000. Struktura biologiczna drzewostanów sosnowych w regionach przemysłowych. Sylwan, 8: 71-81.
Ochał W. 2000. Struktura i dynamika przyrostu grubości drzew w drzewostanach świerkowych masywu Skrzyczne. Sylwan, 1: 75-85.
Zwoliński J., Orzeł S. 2000. Produkcyjność drzewostanów sosnowych (Pinus silvestris L.) w gradiencie skażeń przemysłowych. Prac. Inst. Bad. Leś., ser. A, 1, 894: 75-98.
Orzeł S. 1999. Ocena udziału części składowych wzoru na przyrost miąższości drzew stojących na przykładzie strzał sosny. Sylwan, 143, 11: 45-53.
Orzeł S. 1999. Związek bieżącego przyrostu miąższości sosny z wybranymi cechami biometrycznymi. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 37: 53-64.
Orzeł S., Socha J. 1999. Smukłość świerka w sześćdziesięcioletnich drzewostanach Beskidów Zachodnich. Sylwan, 143, 4: 35-43.
Orzeł S., Socha J., Ochał W. 1999. Produkcyjność górskich drzewostanów świerkowych średnich klas wieku w zależności od wysokości ich położenia nad poziomem morza. Sylwan, 143, 5: 37-45.
Grabczyński S. 1998. Przyrost pierśnicy drzew w sześćdziesięcioletnich drzewostanach świerkowych Beskidów Zachodnich. Sylwan, 8: 13-17.
Ochał W. 1998. Rozkład przyrostu grubości na przekroju poprzecznym drzewa w górskich drzewostanach świerkowych. Sylwan, 11: 69-86.
Orzeł S. 1998. Ocena strat produkcyjnych drzewostanów sosnowych w wybranych regionach przemysłowych Polski południowej. Sylwan, 142, 1: 5-20.
Orzeł S. 1998. Teoretyczna analiza zmian miąższości i przyrostu miąższości drzew spowodowanych wpływem czynników zewnętrznych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Leśnictwo, 27: 75-85.
Socha J. 1998. Zależność bonitacji drzewostanów świerkowych od wysokości położenia nad poziomem morza. Sylwan, 9: 25-31.
Grabczyński S. 1996. Przyrost grubości drzew w drzewostanach sosnowych w regionach przemysłowych. Acta Agr. et Silv., ser. Silv. 34: 3-21.
Grabczyński S. 1996. Trend przyrostu grubości drzewostanów sosnowych znajdujących się pod wpływem imisji przemysłowych. Acta Agr. et Silv., ser. Silv. 34: 23-31.
Orzeł S. 1996. Dynamika przyrostu grubości drzewostanów sosnowych położonych w zasięgu emisji zakładów przemysłu metali kolorowych. Sylwan, 140, 1: 59-69.
Orzeł S. 1996. Dynamika przyrostu grubości drzewostanów sosnowych położonych w zasięgu emisji Tarnobrzeskiego Kombinatu Siarkowego. Sylwan, 140, 2: 13-23.
Orzeł S. 1995. Dynamika wzrostu drzewostanów sosnowych w wybranych regionach przemysłowych Polski południowej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy, 204: 1-77.
Orzeł S. 1994. Dynamika przyrostu grubości drzewostanów sosnowych w rejonie elektrociepłowni "Połaniec". Acta Agr. Silv., ser. Silv. 32: 45-51.
Orzeł S. 1994. Straty produkcyjne w drzewostanach sosnowych wzrastających w zasięgu emisji przemysłowych Tarnobrzeskiego Kombinatu Siarkowego. Sylwan, 138, 12: 59-66.
Orzeł S. 1993. Ocena dynamiki przyrostu grubości górskich drzewostanów świerkowych na przykładzie wybranych obiektów w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 31: 3-15.
Raimer J., Rutkowska L., Grabczyński S., Orzeł S., Rieger R. 1990. Ocena biomasy i produkcyjności drzewostanów kompleksu leśnego "Ratanica" na Pogórzu Wielickim. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 29: 89-103.
Rieger R. 1989. Dendrometryczna charakterystyka zagrożenia ekologicznego oraz ocena potencjalnych strat przyrostu grubości drzewostanów dębowych Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 28: 79-93.
Rieger R. 1989. Względny wskaźnik dynamiki przyrostu jako podstawa oceny stopnia uszkodzenia drzewostanów dębowych Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 28: 95-104.
Orzeł S., Rieger R. 1988. Próba oszacowania spadku produkcyjności drzewostanów sosnowych w rejonie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego na przykładzie Nadleśnictwa Buda Stalowska. Sylwan, 132, 9: 55-63.
Rieger R. 1987. The loss of increment in d.b.h. as a basis for the estimation of a degree of degradation of Scots pine (Pinus silvestris L.) stands in the Niepołomice Forest. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 26: 103-112.
Rieger R., Grabczyński S., Orzeł S., Raimer J. 1987. The dynamics of diameter increment of Scots pine (Pinus silvestris L.) in stands of the Niepołomice Forest in the light of dendroecological research. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 26: 113-127.
Rutkowska L. 1987. Metoda porównywania zbiorowisk leśnych. Sylwan, 7: 49-57.
Grabczyński S. 1986. Charakterystyka strat przyrostu grubości drzewostanów sosnowych w regionie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Acta Agr. et Silv., ser. Silv. 25: 55-70.
Rutkowska L. 1986. Probabilistyczny model lasu. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 25: 21-34.
Rieger R., Grabczyński S., Orzeł S., Raimer J. 1984. Growing Stock and Increment of Tree Stands. [W:] Forest Ecosystems in Industrial Regions. Ecological Studies 49. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Tokyo: 70-78.
Raimer J. 1982. Badanie dokładności tablic miąższości Grundnera-Schwappacha dla grubizny i tablic miąższości Radwańskiego dla strzał jodły. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 21: 35-50.
Orzeł S. 1981. Wpływ sposobów wyrównania wysokości na rezultat obliczania miąższości drzewostanu za pomocą tablic miąższości drzew stojących. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Leśnictwo, 13: 105-110.
Rieger R. 1972. Wstępna charakterystyka możliwości produkcyjnych drzewostanów górskich w Beskidach Zachodnich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Leśnictwo 7: 117-136.
Rieger R. 1971. Charakterystyka zasobności i przyrostu wybranych typów drzewostanów Beskidu Małego. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 11: 19-46.
Rieger R. 1968. Rozwój i zasobność wybranych drzewostanów świerkowych regla dolnego w Beskidach Zachodnich. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 8: 75-134.
Rieger R., Gumiński J. 1961. Badania dokładności tabel miąższości Grundnera-Schwappacha dla buka. Sylwan, 6: 25-39.
Rieger R. 1960. Badania dokładności tabel miąższości jodły Grundnera-Schwappacha. Sylwan, 1: 21-40.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies