KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji

Podstawowe kierunki badawcze

Badania leśno-ekologiczne (J. Greszta, J. Barszcz, S. Małek, P. Wężyk).
Monitoring ekologiczny żywotności drzew i skażeń polutantami siedlisk lasów Karpat i Sudetów (J. Barszcz).
Obieg pierwiastków w drzewostanach bukowych i świerkowych oraz w małych zlewniach leśnych (S. Małek).
Znaczenie drewna martwego w ekosystemie leśnym (S. Małek).
Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na lasy ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej (J. Greszta, J. Barszcz, S. Małek, P. Wężyk).
Wpływ kwaśnych deszczy na ekosystemy leśne (J. Greszta, S. Małek).
Przeciwdziałanie ujemnym wpływom imisji przemysłowych na lasy przez nawożenie mineralne (J. Greszta, J. Barszcz, S. Małek).
Mineralne i organiczne nawożenie w leśnictwie (J. Barszcz, S. Małek).
Rewitalizacja siedlisk świerczyn górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim (J. Barszcz, S. Małek, W. Krzaklewski).
Wpływ przekształceń górotworu na lasy w wyniku działalności górnictwa głębinowego i odkrywkowego (J. Greszta, J. Barszcz, W. Krzaklewski. M. Pietrzykowski, M. Pająk).
Metody rekultywacji leśnej terenów pogórniczych (W. Krzaklewski).
Rekultywacja i leśne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych i terenów zdegradowanych (W. Krzaklewski, J. Greszta, J. Barszcz, M. Pająk, M. Pietrzykowski).
Rekultywacja obiektów o szczególnie wysokim stopniu trudności wprowadzania roślinności (W. Krzaklewski, M. Pietrzykowski, M. Pająk).
Zastosowanie sukcesji ekologicznej w rekultywacji - metoda sukcesji kierowanej (W. Krzaklewski).
Opracowanie metod klasyfikacji siedlisk na terenach pogórniczych (W. Krzaklewski, M. Pietrzykowski).
Opracowanie charakterystyki gleb powstających na terenach pogórniczych (M. Pietrzykowski, M. Pająk).
Analiza fitosocjologiczna zbiorowisk na terenach bezglebowych i zdegradowanych (W. Krzaklewski).
Opracowanie klasyfikacji nieużytków na podstawie szybkości zarastania w drodze sukcesji oraz fitosocjologiczno-glebowej metody oceny warunków biologicznej rekultywacji na terenach bezglebowych (W. Krzaklewski).
Opracowanie wskaźników oceny jakości gleb pogórniczych (M. Pietrzykowski).
Klasyfikacja terenów poprzemysłowych dla celów rekultywacji (W. Krzaklewski, M. Pietrzykowski, J. Barszcz, M. Pająk).
Metodyczne aspekty planowania i realizacji rekultywacji leśnej (W. Krzaklewski, M. Pająk, J. Barszcz, M. Pietrzykowski).
Ekologiczne kryteria oceny efektywności rekultywacji, bilans energetyczny rekultywacji, sekwestracja węgla w ekosystemach powsających na rekultywowanych terenach pogórniczych (W. Krzaklewski, M. Pietrzykowski).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies