KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji

Krótki rys historyczny

Katedra Ekologii Lasu wywodzi się z Katedry Leśnictwa utworzonej w 1919 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem wybitnego leśnika profesora Stanisława Sokołowskiego. Jako wyodrębniona jednostka wyłoniła się ona w lipcu 1946 r. na Wydziale Rolniczo-Leśnym UJ pod nazwą Katedra Ogólnej i Szczegółowej Hodowli Lasu, a jej pierwszym kierownikiem był wielki leśnik prof. Edward Chodzicki. W 1951 r. wyodrębniono z niej Katedrę Ogólnej Hodowli Lasu, której kierownikiem został zastępca profesora dr Maciej Czarnowski (do czerwca 1954 r.), a Katedrą Szczegółowej Hodowli Lasu kierował prof. dr hab. Edward Chodzicki. Taki też podział i kierownictwo Katedr utrzymano przez rok na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej (w latach 1953‒1954), tj. do zamknięcia Wydziału 1 lipca 1954 r. przez ówczesne władze komunistyczne. Do czasu reaktywowania Wydziału Leśnego, tj. do 1 lipca 1963 r., już na Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, pracownicy obu Katedr byli w większości zatrudnieni w Zakładzie Badań Leśnych PAN w Krakowie. Od 1 lipca 1963 r. aż do przejścia na emeryturę we wrześniu 1967 r. kierownikiem Katedry Ogólnej Hodowli Lasu był prof. E. Chodzicki.

W latach 1968−1983 jednostka ta funkcjonowała początkowo pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Macha jako Zespół Przyrodniczych Podstaw Hodowli Lasu w strukturze Instytutu Hodowli Lasu, a po rozwiązaniu Instytutu w 1981 r. ‒ jako samodzielny Zakład Ekologii Lasu (z którym przejściowo były związane także: botanika leśna, gleboznawstwo leśne oraz meteorologia i klimatologia leśna jako oddzielne zespoły i pracownie). Po śmierci prof. dr. hab. Jana Macha w 1983 r., od stycznia do czerwca 1984 r. p.o. kierownika Zakładu był dr Edward Feliksik. Po nim kierownictwo Zakładu, przemianowanego w kwietniu 1990 r. na Katedrę Ekologii Lasu, objął prof. Jan Greszta. Po jego przejściu na emeryturę we wrześniu 1997 r. przez rok p.o. kierownika Katedry był dr inż. Józef Barszcz. Od 1 października 1998 r. do 1 września 2014 r. Katedrą kierował prof. Wojciech Krzaklewski, a od 1 września 2014 r. jednostką tą, przemianowaną na Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji w strukturze Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu Wydziału Leśnego, kieruje dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies