KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących

Wydział Leśny

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków,
Tel. : + 48 012 662 50 64
E-mail : rlmzabec@cyf-kr.edu.pl

 

Informacji udziela:

Jadwiga M. Ząbecka Tel.: + 48 012 662 50 64

 

Charakterystyka

W latach 1995-2000, powierzchnia światowych plantacji leśnych wzrosła o ok. 30% i wynosiła 187 milionów ha. Obecny przyrost powierzchni plantacji wynosi ok. 4,5 miliona hektarów rocznie. Pomimo, że plantacje leśne stanowią tylko około 5% ogólnej powierzchni lasów Ziemi, dostarczają one ponad 35% surowca drzewnego. Oczekuje się, że ten udział wzrośnie do 44% w przeciągu następnych 20 lat. W naszych warunkach, aby sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na drewno, rozwój plantacyjnej uprawy drzew i krzewów jest potrzebą chwili.

Oferta studium skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (inżynierskich i magisterskich): (1) prowadzących i planujących założenie upraw plantacyjnych, (2) leśników, (3) zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, (4) nauczycieli, (5) specjalistów z ośrodków doradztwa rolniczego, (6) menażerów działających na rynku biopaliw.

Główne korzyści z intensywnej produkcji drewna na plantacjach w warunkach Polski to: (1) wyższa rentowność produkcji drewna, (2) pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny wsi w obszarach nieekonomicznej produkcji rolnej, (3) zwiększenie podaży biopaliw, (4) korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na warunki hydroklimatyczne przyległych terenów rolniczych, (5) ochrona lasów naturalnych dzięki zwiększeniu produkcji drewna na plantacjach.

Kwalifikacje:

Studium umożliwia zdobycie wiedzy na temat najnowszych światowych trendów i osiągnięć w zakresie plantacyjnej uprawy drzew i krzewów szybkorosnących. Uprawy plantacyjne drzew i krzewów mają specyficzny charakter, bowiem nie są w pełni zbiorowiskami leśnymi. Problematyka ich zakładania, prowadzenia i użytkowania tylko w ograniczonym stopniu jest obecnie nauczana na studiach leśnych. Nie ma jej także w programach uniwersyteckich studiów biologicznych oraz z zakresu ochrony środowiska. Niniejsze studium podyplomowe wypełnia tę lukę.

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: luty 2011 r.

Oplata: 3 600 PLN płatne w trzech ratach

www: http://www.ar.krakow.pl/les/plantacje.htm

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies