KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

rok akademicki 2016/2017

Wydział Leśny

31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

Kierownik Studium

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz M. Sowa

Tel. +48 12 662 50 94

e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl

Sekretarz Studium

Mgr Agnieszka Klimek

Tel. +48 12 662 50 89

e-mail: am.klimek@ur.krakow.pl

Informacji udziela:

Mgr Agnieszka Klimek: tel. +48 12 662 50 89; e-mail: am.klimek@ur.krakow.pl

Charakterystyka

Studia Podyplomowe "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny" powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej w kraju transformacji w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Kandydaci na Studia powinni mieć ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia – inżynierskie lub licencjackie, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie). Studia są przeznaczone dla pracowników regionalnych dyrekcji PGL Lasy Państwowe, nadleśnictw, urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Studia są popierane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Pismo

Ramowy zakres tematyczny SPULiTL przedstawia się następująco:

v Aktualne problemy rekreacyjnego zagospodarowania lasu.

v Certyfikacja oraz wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na użytkowanie lasu w Polsce.

v Ekologiczne aspekty konserwacji drewna.

v Ekologiczne zasady udostępniania lasów oraz procesów pozyskiwania drewna i transportu leśnego.

v Eko-technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych.

v Ergonomia i bhp w leśnictwie.

v Informatyzacja procesów produkcyjnych w leśnictwie (SILP).

v Leśne bazy ubocznych produktów niedrzewnych – współczesne możliwości ich wykorzystania.

v Marketing w leśnictwie, analiza rynku drzewnego i procesy negocjacyjne - w kraju i UE.

v Nowoczesne techniki i technologie w użytkowaniu lasu w Polsce i na świecie.

v Sortymentacja drewna według norm Polskich i UE.

v Zarządzania leśnictwem w terenie w oparciu o elektroniczne urządzenia rejestrujące.

v Zasady pielęgnowania i konserwacji drzew zabytkowych oraz zadrzewień parkowych.

v Związki współczesnej hodowli lasu z jego użytkowaniem.

Kwalifikacje:

Zajęcia na SPULiTL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w Krakowie, UP w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie, a także przez specjalistów DGLP i RDLP, jak również osoby związane tematycznie ze Studiami Podyplomowymi "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny". W skład grona wykładowców wchodzą: prof. dr hab. Anna Barszcz, prof. dr hab. Dieter Giefing, prof. dr hab. Roman Gornowicz, prof. dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, prof. dr hab. Henryk Różański, prof. dr hab. inż. Janusz Sowa, dr hab. inż. Waldemar Gil prof. UR, doc. dr hab. inż. Kazimierz Gądek, dr hab. Emilia Janeczko, dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, dr inż. Marcin Piszczek, dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, mgr inż. Maciej Czajka, mgr inż. Wojciech Jaroń, mgr inż. Tadeusz Tiuchty, mgr inż. Włodzimierz Grzebieniowski, mgr inż. Adam Lubera.

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem, a Absolwent otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego.

Czas trwania: 2 semestry

Termin zgłoszeń: do 30 września 2016 r.

Data rozpoczęcia: 21 – 22 październik 2016 r.

Termin zakończenia: 1-sza połowa lipca 2017 r.

Opłata : 3000 PLN, płatne w jednej (do 30.09.2016 r.) lub w dwóch ratach (I rata - do 30.09.2016 r.; II rata - do 28.02.2017 r.)

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21

Bank BPH-PBK S.A. Oddział w Krakowie,

nr konta: 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293

w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego, nr 31" oraz imię i nazwisko uczestnika

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji (wzory do pobrania ze strony UR http://podyplomowe.ur.krakow.pl/):

1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe;

3. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów;

4. dwie fotografie;

5. dowód wpłaty za udział w Studium: 3000 PLN na konto UR (podane powyżej) lub zobowiązanie do dokonania płatności za udział w Studium (jeśli płatność będzie dokonana później lub w ratach);

6. uzupełnioną i podpisaną przez kandydata umowę (w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty należy przesłać na adres:

Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego

Wydział Leśny UR w Krakowie

Zakład Użytkowania Lasu i Drewna

Al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies