KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 


Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

 

 Wydział Leśny

 

Al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
Telefon: +48 012 662 50 52,    +48 012 662 50 53
E-mail:
rltomek@cyf-kr.edu.pl ,    rlatomek@cyf-kr.edu.plInformacji udziela:

Mgr inż. Zofia Tomek tel.: +48 012 662 50 53 lub 604 900 802     oraz

dr hab. Andrzej Tomek, prof. UR tel: +48 012 662 50 52 lub 604 286 967

 

Opis problemu

W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany wynikające z:

•  postępu wiedzy i przyjęcia koncepcji zrównoważonego rozwoju z możliwością wykorzystania twórczych sił przyrody,

•  różnic w sytuacji populacyjnej polegających na zwiększaniu liczebności niektórych gatunków zwierząt oraz zmniejszaniu liczebności, a nawet zanikaniu innych,

•  ratyfikowania konwencji o ochronie bioróżnorodności oraz obowiązywania dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. "siedliskowej" oraz "ptasiej"),

•  istotnych nowelizacji ustaw: prawo łowieckie, o ochronie przyrody i ochronie zwierząt

•  powierzenia przedsiębiorstwu Lasy Państwowe nadzoru nad gospodarką łowiecką na terenach leśnych, polnych i wodno-bagiennych

•  realiów ekonomicznych występujących w ośrodkach hodowli zwierzyny,

•  restytucyjnej i komercyjnej fermowej hodowli zwierząt.

 

     Zmiany te sprawiły, że tradycyjnie pojmowane łowiectwo utożsamiane z myślistwem stało się anachroniczne, a podział na zwierzęta łowne i chronione wprawdzie użyteczny dla celów administracyjnych, nie znajduje uzasadnienia z przyrodniczego punktu widzenia. Zachowanie bioróżnorodności naturalnych środowisk i utrzymanie pożądanej liczebności wszystkich gatunków zwierząt łownych z możliwością eksploatacji ich populacji, a także skuteczna ochrona zwierząt rzadkich i zagrożonych wymaga nie tylko pogłębionej znajomości ich biologii i wymagań środowiskowych, ale również obowiązującego prawodawstwa oraz uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.

 

Charakterystyka: Tematyka zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych obejmuje: zadania i rola współczesnego łowiectwa, polski model łowiectwa, łowiectwo jako stosowana ekologia zwierząt w gospodarce leśnej, planowanie łowieckie i plany ochrony fauny, monitorowanie zwierzostanów, problematyka gospodarowania populacjami zwierzyny grubej i drobnej, szkody i konflikty powodowane przez zwierzęta łowne i chronione, hodowla restytucyjna i wolierowa, choroby zwierzyny i profilaktyka weterynaryjna, wybrane zagadnienia z genetyki zwierząt, przyczyny zagrożeń i wymierania gatunków, formy oraz metody obszarowej i gatunkowej ochrony zwierząt, znaczenie gatunków obcych, sokolnictwo, prawne aspekty łowiectwa i ochrony przyrody wraz z przepisami Unii Europejskiej, ekonomika łowiecka, kulturotwórcza rola łowiectwa, trofeistyka, zastosowanie współczesnych technik w badaniach nad zwierzyną i badania łowieckie w Polsce.

 

Kwalifikacje: Studia umożliwią zdobycie wiedzy o zasadach ochrony i zarządzania populacjami ssaków i ptaków oraz metodach zagospodarowania obszarów rozmaicie użytkowanych i chronionych pod kątem potrzeb bytowania dzikich zwierząt. Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania rozwoju populacji zwierzęcych wraz z możliwością ich eksploatacji i uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz społecznych umożliwiających racjonalne prowadzenie i nadzorowanie gospodarki zwierzętami w ośrodkach hodowli zwierzyny i w dzierżawionych obwodach łowieckich. W zależności od osobistych zainteresowań lub predyspozycji wykonanie pisemnej pracy dyplomowej skłoni jednych do pogłębiania wiedzy i podjęcia badań faunistycznych, a innych do działań praktycznych z zakresu doskonalenia technik i sposobów ochrony fauny lub zarządzania populacjami zwierzyny wraz z zagospodarowaniem jej biotopów.

 

Czas trwania: 3 semestry, w tym: 2 semestry przeznaczone na wykłady i ćwiczenia w jednym roku akademickim oraz 1 semestr poświęcony na wykonanie pracy dyplomowej

10 zjazdów, z czego 8 zjazdów w pierwszym roku akademickim (4 w semestrze zimowym i 4 w letnim) oraz 2 zjazdy w trzecim semestrze (seminaria i konwersatoria oraz egzamin dyplomowy)

Data rozpoczęcia: 2012-10-01 (początek roku akademickiego) – VI edycja - termin pierwszego zjazdu przewidywany w końcu października zostanie podany słuchaczom po rozpoczęciu roku akademickiego

Opłata: 3480 PLN płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1740 zł.

 

Informacje dodatkowe

Obecna (szósta) edycja studiów podyplomowych w roku akademickim (2012/2013) została dostosowana do wymagań znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zarówno program jak i efekty kształcenia zostały opracowane zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji (KRK), a za ukończenie studiów przysługiwać będzie 60 punktów ECTS według Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System, ECTS) 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

  • złożenie wymaganych dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 fotografie);
  • rozmowa kwalifikacyjna;
  • uiszczenie opłaty.

Termin składania zgłoszeń: do 30 września 2012 r.  

Liczba miejsc ograniczona (25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń)

 

KADRA

Wykładowcami będą głównie pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (zwłaszcza z Wydziału Leśnego: dr hab. Andrzej Tomek, prof. UR, prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy, dr Tadeusz Kubacki, dr Marek Wajdzik, prof. dr hab. Krystyna Przybylska, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk; dr hab. Jerzy Skrzyszewski; dr Marcin Piszczek oraz z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt: dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR). Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostaną pracownicy naukowi z SGGW w Warszawie (prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski, dr hab. Michał. Wasilewski  prof. SGGW, prof. dr hab. Andrzej Kryński, dr hab. Wanda Olech-Piasecka), a także z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prof. dr hab. Andrzej Czerniak, prof. dr hab. Lesław Łabudzki i dr Robert Kamieniarz), z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Romen Dziedzic), z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu (prof. dr hab. Marek Houszka) z Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. dr hab. Henryk Okarma, dr Izabela Wierzbowska),  Technickiej University w Zwoleniu w Słowacji (prof. dr ing. Ladislav Paule), Uniwersytetu Opolskiego  (dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO), Zakładu Ochrony Przyrody PAN (prof. dr Zbigniew Głowaciński),  Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska PAN we Wrocławiu (prof. dr hab. Wojciech Radecki), właściciel Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie dr Andrzej Krzywiński oraz radca z Ministerstwa Środowiska, a także wybrani fachowcy z Lasów Państwowych i innych instytucji.

 

ZALICZENIE

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie dwóch semestrów i wykonanie pisemnej pracy dyplomowej na wybrany temat oraz egzamin końcowy. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

WARUNKI BYTOWE

Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

 

Informacja o noclegach: Z noclegów można korzystać po uprzedniej rezerwacji:

  • Dom Akademicki "Bratniak", ul. Jabłonowskich 10/12, 31-114 Kraków, tel. (012) 422-61-00, (012) 422 61 00
  • Dom Studencki III, al. 29 Listopada 48c, 31-425 Kraków, tel. (012) 662 51 77
  • Dom Studencki IV, al. 29 Listopada 48b, 31-425 Kraków, tel. (012) 662 51 82
  • Hotel "Monika", ul. Langiewicza 6, 31-425 Kraków, tel. (012) 413 84 80 (słuchacze Uniwersytetu Rolniczego mają zniżkę)

 

  • Magiczny Kraków - http://www.krakow.pl - śpij tanio w Krakowie.

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies