KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

STUDIUM PODYPLOMOWE GENETYKI I SELEKCJI DRZEW LEŚNYCH

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:

Studia zawieszone na rok akademicki 2013/2014.

Wydział: Wydział Leśny

Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

Informacji udziela:

Dr inż. Kinga Skrzyszewska Tel.: +48 012 662 51 26 e-mail rlkskrzy@cyf-kr.edu.pl
Dr inż. Jacek Banach Tel.: +48 012 662 51 e-mail rlbanach@cyf-kr.edu.pl

Charakterystyka:

Ideą powstania Studium Podyplomowego Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych jest przejęcie przez Lasy Państwowe priorytetowych zadań wdrożeniowych dotyczących programów doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce w latach 1991-2010, leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek w Polsce, działania Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz przybliżenia polityki leśnej naszego kraju dla wymogów Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Przedstawione wyżej cele muszą uwzględniać nowoczesne kierunki badawcze związane przede wszystkim z leśną genetyką stosowaną. Dyscyplina ta jest aktualnie najszybciej rozwijającą się dziedziną nauk leśnych, której wyniki badawcze umożliwiają uzyskanie postępu ekonomicznego w leśnictwie poprzez zwiększenie produkcyjności lasu drogą selekcji i reprodukcji najlepszych genetycznie drzew i drzewostanów. Istotnym problemem jest również zachowanie leśnej bioróżnorodności na poziomie genetycznym oraz restytucja ginących w wyniku antropopresji ekosystemów leśnych.

Kwalifikacje:

Studium Podyplomowe Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych skierowane jest do szerokiego grona leśników praktyków, a także absolwentów wydziałów przyrodniczych wyższych uczelni, pracowników administracji państwowej oraz nauczycieli zajmujących się ochroną przyrody i wdrażaniem postępu naukowego w zakresie genetyki leśnej do praktyki zawodowej. Zadaniem Studium jest kształcenie podyplomowe kadry inżynieryjnej Lasów Państwowych, Parków Narodowych oraz Administracji Rządowej i Terenowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz organizacji gospodarczych zarządzających lasami innych własności, a także Pozarządowych Organizacji Proekologicznych.

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: październik 2011 r.

Oplata: 3 200 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach)

 

http://www.ar.krakow.pl/les/szksel/Index.html

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies