KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

 

 ZASADY KWALIFIKACJI NA I STOPIEŃ

Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura).

Kierunek: Leśnictwo

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne.

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

1. Podanie ERK - wydruk podpisany przez kandydata

2. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)

3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

4. Kopia świadectwa dojrzałości albo w przypadku ponownego egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał do wglądu)

5. Kserokopie innych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (dot. Laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych) (oryginał do wglądu)

6. Dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu )

7. Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne ( indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta)

8. Dowód opłaty za legitymacje

9. Oświadczenie kandydata na studia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej uzupełnione i podpisane przez kandydata Do pobrania

10. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (druk wydaje Komisja Rekrutacyjna przy składaniu dokumentów)

11. Osoby z orzeczona niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 

Dokumenty należy składać u Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Terminy)

 

UWAGA: studenci studiów stacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Numer rachunku odbiorcy: 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402,

Kwota: 17 zł,

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko, adres

Tytuł przelewu: opłata za legitymację

 

UWAGA: studenci studiów niestacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

Pliki do pobrania (.pdf):

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Leśnym

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia - nowelizacja

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych

Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I i II stopnia

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies