KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Studia doktoranckie

Uniwersytetu Rolniczego zostały powołane decyzją Senatu akademickiego z dn. 28 grudnia 1995 roku. Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i niestacjonarny i trwają 4 lata. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uczelni, w tym na Wydziale Leśnym doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych oraz kierunków przyrodniczych innych Uczelni. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i kierunków znajdują się na stronie głownej studium doktoranckiego UR.

Propozycje tematyki prac doktorskich do realizacji na Wydziale Leśnym w ramach Studiów doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Jednostka (Instytut/Zakład)

Opiekun naukowy

(tytuł/stopień, imię i nazwisko, strona www)

Proponowana tematyka prac doktorskich

Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi

Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu

Dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/419

 1. Teledetekcyjne określanie produkcyjności siedlisk leśnych
 2. Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
 3. Modelowanie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na wzrost i produkcyjność drzewostanów
 4. Budowa modeli wzrostu głównych gatunków lasotwórczych Polski
 5. Prognoza wpływu zmian warunków siedliskowych na produkcyjność ekosystemów leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
 6. Biomasa i jej produkcja w ekosystemach leśnych
 7. Węgiel w ekosystemach leśnych i jego sekwestracja
 8. Zastosowanie teledetekcji w inwentaryzacji zasobów leśnych

Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych ZOLEiKL

hab. inż. Grzegorz Durło

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/372

 1. Wpływ prognozowanych warunków klimatycznych na stabilność ekosystemów leśnych w Karpatach Zachodnich
 2. Evaluate forest land area change impact on flow regime in mountains watershed based on SWAT model (tylko w języku angielskim)
 3. Assessing climate change impact on hydrological components of a small forest watershed using SWAT model (tylko w języku angielskim)
 4. Ocena przestrzennego zróżnicowania wskaźników wegetacyjnych w lasach południowej Polski na podstawie obrazów multispektralnych z pokładu drona.
 5. Intercepcja opadów atmosferycznych w drzewostanach górskich różnych klas wieku

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład Bioróżnorodności Leśnej

Dr hab. inż. Anna Gazda

http://www.cyfronet.krakow.pl/~rlgazda/

 1. Wpływ gatunków rodzimych drzew na dynamikę populacji drzew obcego pochodzenia w lasach.
 2. Wpływ wybranych warunków klimatycznych na proces spontanicznego rozprzestrzeniania drzew obcego pochodzenia w lasach.
 3. Wpływ drzew obcego pochodzenia na różnorodność biotyczną polskich lasów.
 4. Wpływ sposobów rozprzestrzeniania diaspor na dynamikę populacji drzew w lasach.
 5. Wpływ trwałości małych kompleksów leśnych (istniejących od ponad 200 lat) na populacje roślin runa.
 6. Wpływ izolacji małych kompleksów leśnych na różnorodność biotyczną.

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

https://scholar.google.pl/citations?user=Bbo158UAAAAJ&hl=pl

Forest ecology, Restoration ecology and Reclamation to forest

 • Biogeochemia pierwiastków i relacje glebowo-roślinne w nowopowstających ekosystemach leśnych na terenach rekultywowanych lub na terenach wielkoobszarowych zaburzeń, na których odtwarzany jest ekosystem leśny w procesie restytucji.
 • rola olsz w biogeochemicznym przekształcaniu substratów technogenicznych
 • właściwości glebowej materii organicznej i dynamika sekwestracji węgla w ekosystemach leśnych powstających w procesie restytucji i rekultywacji.

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład Bioróżnorodności Leśnej

Dr hab. inż. Michał Ciach

https://scholar.google.pl/citations?user=Pcu-0qMAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Michat_Ciach

 1. Animal ecology and conservation [Ekologia zwierząt i ochrona przyrody]
 2. Biodiversity – patterns and processes [bioróżnorodność - stan i procesy]
 3. Wildlife management [zarządzanie i ochrona populacji zwierząt]
 4. Human impact on environment [wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze]
 5. Species distribution and spatial ecology [rozmieszczenie gatunków i relacje przestrzenne]
 6. Movement ecology – stopover, habitat, competition, foraging, energy reserves [ekologia migracji – stopover, siedliska, konkurencja, żerowanie, rezerwy energetyczne]
 7. Food resources and foraging [zasoby pokarmowe i ekologia żerowania]
 8. Predator-prey relationship [relacje drapieżnik-ofiara]
 9. Inter- and intra-specific relationship [interakcje między- i wewnątrzgatunkowe]
 10. Habitat use and habitat selection [wybór i użytkowanie siedlisk]
 11. Urbanization [urbanizacja]
 12. Landscape ecology [ekologia krajobrazu]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies