KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

KIERUNEK: LEŚNICTWO

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

 

Rodzaj studiów:

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Forma studiów:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 studia stacjonarne:

Gospodarka leśna

Ochrona zasobów leśnych

 studia niestacjonarne:

Gospodarka leśna

Profil absolwenta:

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej
i ochrony środowiska leśnego, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli uwzględniającej prawa przyrody. Absolwent potrafi planować i organizować produkcję szkółkarską, zabiegi hodowlane oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.
 Uzyskana wiedza i umiejętności na obu specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom zarówno otwieranie firm usługowych, jak i podejmowanie pracy w państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych oraz w jednostkach administracji Lasów Państwowych i innych firmach związanych z leśnictwem.
 Osoby kończące studia w formie studiów niestacjonarnych są przygotowane do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. zaś osoby kończące studia II stopnia, także w szkolnictwie leśnym oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych prowadzących badania z zakresu leśnictwa. 

 

Studia stacjonarne II stopnia (3 semestralne). Rekrutacja odbywa się na kierunek Leśnictwo, na którym kandydaci dokonują wyboru jednej spośród dwóch specjalności: Gospodarka leśna (GL) lub Ochrona zasobów leśnych (OZL). Plan studiów obejmuje po 952 godzin zajęć na obu specjalnościach, z tego 1/3 stanowią przedmioty do wyboru (w tym przedmioty humanizujące oraz zajęcia na innym kierunku studiów). Niezależnie od specjalności program obejmuje 90 punktów ECTS, rozłożonych stosunkowo równomiernie, po 30 na semestr. Studia cechują się dużą ilością godzin przedmiotów kierunkowych i nastawione są na doskonalenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunku leśnictwo lub pokrewnym. Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje możliwość realizacji całości programu w języku angielskim. Po ukończeniu studiów możliwe jest dalsze doskonalenie się poprzez studia III stopnia (doktoranckie) lub podyplomowe.

Studia niestacjonarne II stopnia (3 semestralne). Rekrutacja odbywa się na kierunek Leśnictwo - specjalność Gospodarka leśna. Plan studiów obejmuje 591 godzin zajęć, w tym przedmioty do wyboru, przedmioty humanizujące oraz zajęcia na innym kierunku studiów, stanowiące 27% liczby godzin zajęć w toku studiów. Program oferuje 90 punktów ECTS rozłożonych równomiernie, po 30 ECTS na semestr. Studia cechują się wysokim udziałem godzin przedmiotów kierunkowych i zorientowane są na doskonalenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunku Leśnictwo. Po ukończeniu studiów możliwe jest dalsze doskonalenie się poprzez studia III stopnia (doktoranckie) lub podyplomowe.

Gospodarka leśna.

 Ten profil kształcenia nastawiony jest na przygotowanie specjalistów do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych oraz w firmach związanych z leśnictwem i gałęziami pokrewnymi. Cechuje go większa liczba godzin zajęć z przedmiotów technicznych takich, jak: Maszynoznawstwo leśne, konserwacja i eksploatacja maszyn, czy mechanika techniczna, ekotechnologia pozyskiwania drewna.
 Osoby kończące tę specjalność są szczególnie dobrze przygotowane, aby podjąć pracę w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, w szkolnictwie leśnym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa oraz w instytucjach związanych z leśnictwem i przestrzennym zagospodarowaniem, a osoby kończące studia II stopnia, także w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się tematyką leśną.

Ochrona zasobów leśnych.

Profil kształcenia na tej specjalności nastawiony jest na przygotowanie specjalistów do pracy w obszarach szczególnie chronionych. Poza przedmiotami ogólnymi, podstawowymi i leśnymi znaczną część w programie studiów zajmują zagadnienia specjalistyczne, takie m.in. jak: planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu, ochrona przyrody żywej i nieożywionej, ochrona dóbr kultury oraz przygotowanie do prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Absolwenci tej specjalności predysponowani są do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ochrony środowiska, w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, lasach komunalnych, lasach w okręgach przemysłowych oraz na obszarach objętych siecią Natura 2000, a także zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa, również w administracji lasów państwowych, zwłaszcza w działach związanych z ochroną ekosystemów leśnych i różnorodności biologicznej oraz do prowadzenia edukacji ekologicznej jak też w strukturach Dyrekcji Ochrony Środowiska, a osoby kończące studia II stopnia, także w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się tematyką leśną.

Program kształcenia:

Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w lasach doświadczalnych Wydziału Leśnego położonych w Beskidzie Sądeckim wokół malowniczej Krynicy, ale także w nadleśnictwach Lasów Państwowych w innych lokalizacjach.

Na studiach stacjonarnych podczas pierwszego roku studiów wykładane są głównie przedmioty przygotowujące do efektywnego studiowania przedmiotów kierunkowych, które ująć można w 8 grup problemowych: siedliskoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych, urządzania ekosystemów leśnych, techniki i inżynierii leśnej, użytkowania zasobów leśnych, geomatyki w leśnictwie, zarządzania w leśnictwie.

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. W ciągu pierwszego roku studiów wykładane są głównie przedmioty podstawowe: matematyka i statystyka matematyczna, fizyka, chemia, fizjologia roślin drzewiastych, botanika leśna z dendrologią, zoologia leśna i ekologia. Właściwe przygotowanie z przedmiotów podstawowych jest gwarancją efektywnego studiowania przedmiotów kierunkowych, które ująć można w 8 grup problemowych: siedliskoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych, urządzania ekosystemów leśnych, techniki i inżynierii leśnej, użytkowania zasobów leśnych, geomatyki w leśnictwie, zarządzania w leśnictwie. Studentom oferowane są także ćwiczenia terenowe organizowane w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy i w jednostkach Lasów Państwowych.
 Na Wydziale Leśnym działają prężnie sekcje Koła Naukowego Leśników, a jednym z przejawów ich aktywności są organizowane corocznie obozy i ekspedycje naukowe. W ostatnich latach były to wyprawy w Alpy, Czarnohorę, Gorgany, Karpaty Rumuńskie, Syberję w rejon Bajkału, Sajanów i gór Chamar-Daban, Kaukazu Wielkiego, Gruzji i Azerbejżanu. Przejawem działalności Koła Naukowego Leśników jest też organizowana rokrocznie sesja naukowa, a także udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 Wydział Leśny, na wyższych latach studiów, oferuje dynamicznie rozwijaną zagraniczną wymianę studentów w ramach Programu LLP-ERASMUS. Wydział zawarł stosowne porozumienia z 17 uniwersytetami z Unii Europejskiej i spoza UE – od Austrii przez Czechy, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Słowację, Słowenię, Szwecję, do Turcji. Oferta otwarta jest dla wszystkich studentów zainteresowanych wymianą międzynarodową i corocznie wzbogacana. Nasi studenci uczestniczą od 2011 r. w dwutygodniowym Programie ERASMUS IP COURSE zorganizowanym przez Konsorcjum sześciu uczelni europejskich pod nazwą Socio-economic Challenges in European Forestry, a koordynowanym przez fiński uniwersytet Rovaniemi University of Applied Sciences. Nasi studenci uczestniczą także z powodzeniem w Programie CEEPUS.

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2017/2018 RWL 7.06.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2016/2017 RWL 7.06.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2016/2017 RWL 18.01.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 RWL 18.01.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 RWL 21.09.2016: pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 RWL 30.06.2016: pobierz 

 

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2017/2018 RWL 7.06.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2016/2017 RWL 18.01.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 RWL 18.01.2017: pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 RWL 21.09.2016: pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 RWL 30.06.2016: pobierz 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies