KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Zadania realizowane przez poszczególne poziomy struktury

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (pracownik administracji + 2 nauczycieli)

 1. Analiza i opracowanie statystyczne ankiet studenckich – oceny przedmiotu/nauczyciela (poziom ocen, zjawiska godne rozpowszechnienia, zjawiska niepożądane).
 2. Analiza i opracowanie statystyczne/analiza danych z hospitacji zajęć – wnioski pozytywne/negatywne.
 3. Analiza i opracowanie statystyczne/analiza ankiet studenckich – oceny całego toku studiów.
 4. Analiza i opracowanie statystyczne/analiza danych z systemu antyplagiatowego.
 5. Tworzenie i doskonalenie procedur oraz raportowanie dla Zespołu 2, oraz raport roczny USJK.

Zespół Oceny Efektów Kształcenia (nauczyciele + studenci)

 1. Weryfikacja osiągania zakładanych EK. Czy sekwencja celów: efekty obszarowe i inżynierskie -> efekty kierunkowe -> przedmiotowe -> treści przedmiotów -> formy zajęć -> formy zaliczeń - prace zaliczeniowe, projektowe, egzaminy -> zasady oceny - pozwalają na osiągnięcie zakładanych EK. Czy prace dyplomowe oraz praktyki służą realizacji EKk.
 2. Analiza struktury uzyskiwanych przez studentów ocen.
 3. Weryfikacja punktacji ECTS.
 4. Ocena kompetencji nauczycieli (kwalifikacje zawodowe - publikacje, kwalifikacje dydaktyczne - hospitacje/ankiety, kursy doszkalające).
 5. Tworzenie i doskonalenie procedur oraz raportowanie dla: Zespołu 3 i Dziekana oraz raport roczny USJK.

Zespół Oceny i Doskonalenia Programu Studiów (przedstawiciele minimum kadrowego + studenci)

 1. Analiza efektów kształcenia kierunku (EKk), efektów przedmiotowych (EKp), treści przedmiotów oraz propozycje zmian na podstawie konfrontacji z zapotrzebowaniem rynku, wnioskami interesariuszy zewnętrznych (Rada Społeczno-Konsultacyjna) potrzebą internacjonalizacji studiów, zapewnieniem mobilności studentów.
 2. Wnioskowanie/Opiniowanie usunięcia/wprowadzenia przedmiotu, zmian kolejności, zakresu, treści przedmiotów. Weryfikacja punktacji ECTS.
 3. Analiza infrastruktury (biblioteka, warunki zajęć).
 4. Doskonalenie jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego.
 5. Ocena działalności Koła Naukowego, aktywności publikacyjnej, mobilności i innych działań studentów służących realizacji EKk.
 6. Ocena działań promocyjnych oraz dostępności informacji.
 7. Tworzenie i doskonalenie procedur oraz raportowanie dla: Dziekana oraz raport roczny USJK.

Kompetencje Rady Społeczno-Konsultacyjnej

 1. wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach rozwoju Wydziału;
 2. promowanie Wydziału;
 3. wyrażanie opinii w innych sprawach Wydziału przedłożonych pod obrady Rady Społeczno-Konsultacyjnej przez jej Przewodniczącego lub przez dziekana.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies