KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Schemat organizacyjny systemu:

Wydziałowy System Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia został powołany Uchwałą Rady Wydziału nr 135/2013 z dnia 25 września 2013 roku. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości kształcenia na Wydziale Leśnym sprawuje Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich.

Przewodniczący poszczególnych Zespołów są jednocześnie członkami Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich. Z zespołami współpracuje Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich oraz Rada Społeczno-Konsultacyjna. Rada Wydziału przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom związanym z procesem dydaktycznym, w tym doskonaleniem jakości kształcenia, zapoznając się z oceną efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana oraz sprawozdaniami Właściwych Komisji Wydziałowych.

Istotnym elementem w ocenie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia jest:
1/ udział studentów w pracach na rzecz zapewniania jakości kształcenia polegający m.in. na uczestnictwie w pracach Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, Zespołach ds. Jakości Kształcenia oraz Radzie Wydziału,
2/ udział przedstawicieli otoczenia społecznego i gospodarczego w określaniu oraz realizacji efektów kształcenia poprzez włączanie ich w prace nad modyfikacją programów kształcenia poszczególnych kierunków oraz Rady Społeczno - Konsultacyjnej powołanej przy Wydziale i współpracę w zakresie odbywania praktyk studenckich.

Skład Zespołów ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies