KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Opis Systemu

System zarządzania jakością obejmuje procedury związane z jakością kształcenia oraz procedury związane z oceną kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. System podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością wskazuje upoważnione organy i zakres ich kompetencji oraz określa rolę interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Wydziałowy System Jakości Kształcenia jest zgodny z misją i strategią rozwoju wydziału w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Podstawowym celem procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest przekazywanie przyszłym absolwentom wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach, umiejętności jej kreatywnego stosowania w praktyce oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do podejmowania zatrudnienia w PGL Lasy Państwowe, a także w przedsiębiorstwach, samorządach terytorialnych i instytucjach związanych z szeroko pojmowanymi zagadnieniami środowiskowymi i przyrodniczymi. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia poprzez ciągłe doskonalenie i monitorowanie procesu kształcenia uwzględniające:

  1. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej, jej systematyczna aktualizacja, uwzględniająca bieżące potrzeby rynku pracy ( gospodarki krajowej) i trendy o charakterze globalnym (analiza programów nauczania, protokołów z hospitacji zajęć, ankiet studentów na temat prowadzonych zajęć i procesu nauczania, udostępnianie wskaźników do analiz porównawczych - benchmarketing);
  2. wskazanie obszarów, które powinny być przedmiotem analiz w ramach Wewnętrznych (wydziałowych/kierunkowych) Systemów Jakości Kształcenia oraz wskazanie kierunków działań naprawczych;
  3. tworzenie kultury jakości kształcenia;
  4. wdrażanie programu dobrych praktyk;
  5. badanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z Biurem Karier i Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu Rolniczego;
  6. we współpracy z Radą Społeczno – Konsultacyjną badanie opinii rynku pracy na temat kwalifikacji zawodowych absolwentów Wydziału Leśnego;
  7. unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz metod i technik Nauczania, jak i narzędzi do jego kontroli;
  8. podnoszenie i kontrola kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej (poprzez wspieranie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, stypendiów oraz ścisłe powiązanie dydaktyki z prowadzonymi przez nauczycieli badaniami naukowymi.
  9. wspieranie i intensyfikacja współpracy międzynarodowej oraz Współpracy z instytucjami krajowymi;
  10. podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności uczelni wobec innych uczelni w Polsce i zagranicą.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies