KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Realizowane projekty badawcze / Ongoing projects

Numer/Number

Kierownik/Principal Investigator

Tytuł/Title

Pol-Nor/209947/52/2013

dr inż. Ewa Słowik-Opoka

Application of laboratory method of selfabrasion to determine the pace of erosion processes occurring in mountains streams. Strona projektu: http://abrasion.ur.krakow.pl/

NCN2011/01/B/NZ9/04615

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych i powierzchniowych w Beskidzie Śląskim.

The impact of deforestation caused by the ecological disaster on spatial variations and changes in the chemistry of spring water and surface water in the Silesia Beskid.

SONATA2011/01/D/NZ9/00191

dr inż. Piotr Boroń

Molekularna analiza zmienności grzybów patogenicznych i endofitycznych z rodzaju Apiognomonia (Gnomoniaceae) wyizolowanych z wybranych gatunków drzew liściastych.

Molecular analysis of pathogenic and endophytic fungi of genus Apiognomonia (Gnomoniaceae) isolated from various species of deciduous trees

DEC-2011/01/B/NZ9/06879

dr inż. Piotr Gruba

Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów/Study on spatial variability of the quantity and quality of the light fraction of soil organic matter in relation to different parent materials and forest stands

N N309 716040

prof. Stanisław Orzeł

Uwarunkowania występowania podszytu i jego nadziemnej biomasy na przykładzie drzewostanów Puszczy Niepołomickiej/Determinants of the occurrence of undergrowth and its aboveground biomass for example of stands of Niepołomicka Forest

7057/B/P01/2011/40

dr inż. Katarzyna Nawrot - Chorabik

Interakcje między kalusem Pinus sylvestris L. i grzybami o różnych właściwościach biotroficznych jako podstawa oceny patogeniczności grzybów i podatności genotypów rośliny gospodarza.

The pattern of interactions between Pinus sylvestris L. callus and fungi of various trophic properties as diagnostic feature in testing of selected fungi pathogenicity and susceptibility of host genotypes.

N/NZ8/01913

Bartłomiej Woś

(PhD student)

Wpływ różnych gatunków drzew na przemiany biologiczne i chemiczne substratów glebowych oraz wskaźniki ekologiczne zbiorowisk roślin naczyniowych powstających w trakcie sukcesji ekosystemu na rekultywowanych obiektach pogórniczych/The influence of different tree species on biological and chemical transformation of soil -substrates and ecological indicators of vascular plant communities developed during ecosystem succession on reclaimed mine sites

OR-2717/25/11

prof. Stanisław Brożek

Dopracowanie diagnozowania siedlisk dla obszarów górskich w oparciu o siedliskowy indeks glebowy (SIG) wprowadzany obecnie do diagnozowania siedlisk terenów nizinnych i wyżynnych

PBS2/A8/26/2014

dr hab. inż. Paweł Tylek

Opracowanie nowej technologii i modelu funkcjonalnego maszyny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej / Development of new technologies and functional model for machine to the rehabilitation of fields after the energetic willow plantation

Strona www projektu

BZ-763/KBiPL/14-17

ER-2717-11/14

dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR

Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych/Actual and potential site productivity for main forest forming tree species in Poland

BZ -761/KEkL/14-17

ER-2717-4/14

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych/Optimization of production of covered root seedlings in chosen container nurseries

BZ-674/KMPL/14-16

prof. dr hab. Józef Walczyk

Rozszerzenie oferty maszyn do mechanizacji prac w szkółkach leśnych.

PBS3/A8/34/2015

prof. dr hab. Józef Walczyk

Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych.

Strona www projektu

Zakończone projekty / completed projects

N N309 716440

dr inż. Janusz Szewczyk

Tempo rozkładu martwego drewna w dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym/ Decay rates of dead wood in old-growth mixed mountain forests.

G-1829/IBL/11-13

Joanna Nowakowska (PhD Student)

Dynamika mszarów otwartych torfowisk wysokich i sosnowego boru bagiennego na tle prowadzonych odwodnień powierzchniowych.

BZ-693/KIL/11-13

prof. Józef Suliński

Aktualizacja granic wysokościowych stref roślinnych dla lasów górskich w południowej Polsce

BZ-691/KMPL/11-13

prof. Józef Walczyk

Technologia hodowli sadzonek w korytach i inspektach z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych oraz dezynfekcja gleby promieniowaniem mikrofalowym.

G-1795/IBL/11-12

prof. Jerzy Szwagrzyk

Różnorodność gatunkowa i strukturalna dolnoreglowych lasów w Beskidach na tle zróżnicowania ich statusu ochronnego i formy własności.

NCN 2011/01/B/ST10/07615

dr inż. Anna Gazda

Ekspansja gatunków drzew obcego pochodzenia w lasach południowej Polski/Spontaneous spread of alien tree species in forests of southern Poland Strona Projektu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~rlgazda/GrantNCN.html

BZ-660/KGNiSL/10-13

Dr hab. Kinga Skrzyszewska

Określenie i zachowanie bazy nasiennej dla potrzeb nadleśnictw beskidzkich, z uwzględnieniem gatunków domieszkowych.

G-1752/KIL/10-13

prof. Józef Suliński

Zbadanie wpływu bilansu atmosfera-drzewostan-gleba na retencję wodną gleb leśnych w górach.

N N309 066939

dr hab. inż. Jarosław Socha

Modele potencjalnej produkcyjności siedlisk dla buka, jodły i świerka w Beskidach Zachodnich / Models of site productivity for European beech, silver fir and Norway spruce in Western Beskidy Mts

N N309 031939

dr inż. Zbigniew Kołodziej

Tekstura dolnoreglowych lasów o charakterze pierwotnym na przykładzie wybranych obiektów w Karpatach/ Spatial structure of primeval forests in the lower montane belt of the Carpathians

N N309160538

dr inż. Grzegorz Durło

Wpływ obserwowanych i prognozowanych warunków klimatycznych na stabilność drzewostanów górskich w Beskidzie Śląskim/The Impact of observed and predicted climate conditions on the stability of mountain forest stands in the Silesian Beskid

N N309 160638

dr inż. Wojciech Ochał

Struktura, zmienność oraz metody określania biomasy nadziemnych części drzew olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gartn.)/Structure, variation and methods for determining the aboveground biomass of Black alder trees (Alnus glutinosa (L.) Gartn.)

N N304 325436

prof. Jerzy Szwagrzyk

Akumulacja grzybów patogenicznych w glebie jako mechanizm przeciwdziałający długotrwałej dominacji jednego gatunku/A "pathogen accumulation" hypothesis: mechanisms preventing long-term dominance of one tree species in natural temperate forests.

N N309 146937

dr inż. Wojciech Kraj

Wieloaspektowe badania nad zróżnicowaniem genetycznym grzybów uczestniczących w procesie zamierania jesionu/Multifaceted research on the genetic diversity of fungi involved in the process of ash decline

N N313 4452 37

dr inż. Krzysztof Słowiński

Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty pracy w szkółkach leśnych / Technical, economic and organizational aspects of the work in forest nurseries

N N309 049037

dr inż. Robert Jankowiak

Grzyby towarzyszące owadom z podrodziny ryjkowcowe (Curculioninae) na sośnie zwyczajnej w Polsce/Fungi associated with insects from subfamily Curculioninae on Scots pine in Poland

BZ-653/KEkL/08-12/3/08

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Zabiegi hodowlane poprawiające warunki wzrostu, odżywianie i zdrowotność w odnowieniach i drzewostanach zagrożonych na terenie Beskidów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji gleb dolomitami oraz nowymi nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu/Forest management measures improving the growth, nutrition and health conditions in forest regeneration areas and endangered stands in the Beskidy Mts, with particular emphasis on soil revitalization with dolomites and new multi-component long-acting fertilizers

BZ-614/KFL/08-12

prof. Tadeusz Kowalski

Ustalenie przyczyn i uwarunkowań zamierania jesionów i jaworów dla wypracowania podstaw postępowania hodowlanego.

The determination of causes and factors involved in ash and sycamore maple dieback for development of bases of breeding procedures.

BZ 637/KEkL/12-13

ED-2717/19/12

dr inż. Józef Barszcz

Doskonalenie metod przebudowy zagrożonych świerczyn w Beskidach: Śląskim i Żywieckim w oparciu o hodowlę lasu bliską naturze i wzmożoną różnorodność biologiczną/Improvement of the Reconstruction Methods of Spruce Stand Disintegration in the Beskid Śląski and Żywiecki Mts. based on the close to nature silviculture and increased biological biodiversity

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies