KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

AKADEMIKI

Domy Studenckie

Lista studentów którzy otrzymali miejsce w domach studenckich UR, zasady zakwaterowania, wykwaterowania i odpłatności za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2016/2017 dostępne pod adresem: http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/pomoc materialna domy studenckie.html

Zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu : „Student , który nie otrzymał miejsca w domu studenckim w I turze może automatycznie zostać wprowadzony na listę do II tury, pod warunkiem potwierdzenia (w formie elektronicznej na adres bytstud@ur.krakow.pl w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników I tury) chęci uczestnictwa w ponownym rozpatrywaniu wniosków.”

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim, zarówno dla kandydatów na studia jak i osób z wyższych lat, które do tej pory nie złożyły dokumentów upływa 26.08.2016r.

STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 O AKADEMIK POWINNI DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU WYDZIAŁU LEŚNEGO WYPEŁNIONY WNIOSEK DOSTĘPNY POD ADRESEM:http://pomocmaterialna.ur.krakow.ur.pl/zasoby/86/WNIOSEK_DS_wersja_ostateczna_25_09_2015r.pdf WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ, TJ:

 • 1. Zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o dochodach dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2015. (Uwaga! PIT nie jest dokumentem potwierdzającym dochody)
 • 2. Zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu/ nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • 3. Oświadczeniem pełnoletnich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2015 (jeśli jest prowadzona działalność gospodarcza).
 • 4. Oświadczeniem pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 2015. (zał. Nr 8 RPM)
 • 5. Zaświadczeniem z ZUS/KRUS lub oświadczeniem członków rodziny o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2015 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (posiadających dochody w 2015 r.).
 • 6. Zaświadczeniem o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015.
 • 7. Zaświadczeniem z Urzędu Miasta/Gminy lub oświadczeniem o posiadaniu/ nie posiadaniu gruntów z podaniem wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych dla wszystkich członków rodziny za rok 2015.
 • 8. Umową dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego.
 • 9. Skróconym odpisem aktu urodzenia lub zaświadczeniem ze szkoły dla rodzeństwa, które jest niepełnoletnie.
 • 10. Zaświadczeniem o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły wyższej lub uczelni, w przypadku gdy ukończyło 18 lat.
 • 11. Aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (studenta)
 • 12. Aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 • 13. Odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
 • 14. Prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację.
 • 15. Dokumentami potwierdzającymi wysokość otrzymywanych alimentów.
 • 16. Odpisem wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.
 • 17. Prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego stwierdzającym przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.
 • 18. W przypadku zaginięcia członka rodziny studenta - zaświadczeniem Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu, a w przypadku cudzoziemców - zaświadczeniem właściwe instytucji.
 • 19. W przypadku urlopu wychowawczego studenta lub członka jego rodziny - zaświadczeniem pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został on udzielony lub oświadczeniem osoby korzystającej z urlopu wychowawczego.
 • 20. Skróconym odpisem aktu zgonu w przypadku, gdy któryś z rodziców nie żyje.
 • 21. Dokumentami potwierdzającymi działalność społeczną, oraz działalność na rzecz Uczelni (WKS, Rada Wydziału, Koło Naukowe).

W przypadku dokumentowania studenta i jego rodziny oświadczeniem, osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do umieszczenia w treści oświadczenia klauzuli:

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące przyznawania miejsca w domach studenckich studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdują się w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej, zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni pod adresem: http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies