KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Opłaty za studia

Powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich z powodu niezadowalających wyników w nauce - 250 zł. za 1 moduł zajęć.

Prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku - 300 zł. za 1 moduł zajęć.

Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych , I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – 800 zł. za semestr

Zarządzenia

Zarządzenie Rektora w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2016/2017 - pobierz(.pdf)
Aktualny cennik opłat za studia w roku akademickim 2016/2017 - pobierz(.pdf)
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych przez UR ze studentami, doktorantami i słuchaczami.pobierz
Zarządzenie nr 58/2015 dotyczące zasad pobierania opłat związanych z odbwyaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów pobierz

Umowy

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pobierz
Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pobierz
Aneks do umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pobierz
Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców pobierz
Aneks do umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców pobierz

NUMERY KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA DRUKI ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH (numer bez zmian)
PL 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies