KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

  rekrutacja 2017/2018

PRZETWÓRSTWO DREWNA

Studia inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Przetwórstwo Drewna trwają 7 semestrów (w tym 4 tygodnie praktyki zawodowej) i obejmują 2362 godzin w trybie stacjonarnym. Plan studiów obejmuje 2362 godzin zajęć, z czego 48% stanowią wykłady, 46% ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, a 6% ćwiczenia terenowe. Program obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów studiów, rozłożonych równomiernie po 30 punktów ECTS na semestr. Studentom oferuje się możliwość wyboru części przedmiotów o łącznym wymiarze 63 punktów ECTS co stanowi 30% programu studiów. Poziom merytoryczny i inżynierski absolwenta będzie dawał również przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia (program w przygotowaniu).

Profil absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i znajomość z dziedziny przetwórstwa drewna. Elementem wyróżniającym absolwenta PD jest umiejętność podejmowania działań na styku trzech dziedzin gospodarczych: przyrodniczych, leśnych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania tej wiedzy (ustawicznego doskonalenia wiedzy inżyniera PD) i wykorzystania nabytych kompetencji w sytuacjach zawodowych, a także społecznych. Absolwenci to inżynierowie, łączący wiedzę specjalistyczną ze znajomością problematyki przetwórstwa drewna, procedur prawnych i elementów zarządzania przedsiębiorczością drzewną.

Program studiów

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych i laboratoryjnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w przedsiębiorstwach przetwórstwa drzewnego, tartakach, firmach rzemiosła drzewnego, zakładach energetycznych zasilanych biomasą drzewną, a także w nadleśnictwach Lasów Państwowych.
 Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i technicznych dotyczącą przetwórstwa drewna, a w szczególności: z zakresu matematyki, statystyki matematycznej, informatyki, fizyki, chemii organicznej i nieorganicznej, niezbędną do opisywania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z przerobem drewna; metrologii ogólnej i stosowanej, mającej zastosowanie w naukach technicznych, metod pomiarowych surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych, a także wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych; dendrologii oraz ekologii roślin drzewiastych – wzrostu i morfologii drzew; wiedzy o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach; biotycznych i abiotycznych czynnikach wpływających na deprecjację drewna, a także sposobach ochrony i konserwacji drewna; obróbki mechanicznej drewna oraz znajomości narzędzi tnących i obrabiarek do drewna; pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach, oraz odpowiednich środków technicznych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu; maszynoznawstwa ogólnego oraz statyki, kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów stosowanych w maszynach do pozyskania i przetwórstwa drewna; powiązań pomiędzy metodami postępowania hodowlanego a jakością surowca drzewnego, w szczególności jego struktury sortymentowej i właściwości technicznych; uciążliwości pracy, zagrożeń i ryzyka wypadkowego przy pracy w przetwórstwie drewna i ich konsekwencji społecznych i gospodarczych, ergonomicznej optymalizacji pracy w przetwórstwie drewna; fizycznych i chemicznych parametrów paliw stałych, cech fizycznych drewna jako surowca do wytwarzania biopaliw i bioenergii; zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności organizowania, nadzorowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć w przemyśle przetwórstwa drewna; wykorzystania drewna, materiałów drewnopochodnych i innych produktów przetwórstwa drewna w praktyce wzornictwa przemysłowego; wiedzy o rodzajach tworzyw drzewnych oraz surowców potrzebnych do ich wytworzenia; prawnych aspektów zagospodarowania odpadami drzewnymi i związanych z nimi technologiami przetwarzania.

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA PRZETWÓRSTWO DREWNA NABÓR 2017/2018: -pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA PRZETWÓRSTWO DREWNA NABÓR 2016/2017:- pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA PRZETWÓRSTWO DREWNA NABÓR 2016/2017 aktual. RWL 21.09.2016:- pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA PRZETWÓRSTWO DREWNA NABÓR 2016/2017 aktual. RWL 18.01.2017:- pobierz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies