KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Za chwilę zostanie wyświetlona informacja

Zasady kwalifikacji na I stopień

Przetwórstwo drewna (nowy kierunek)

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Leśnictwo

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne.

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

   1. Podanie ERK - wydruk podpisany przez kandydata
   2. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)
   3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
   4. Kopia świadectwa dojrzałości albo w przypadku ponownego egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał do wglądu)
   5. Inne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (dot. Laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) (oryginał do wglądu)
   6. Jedną aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu )
   7. Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne
   8. Dowód opłaty za legitymacje

UWAGA: studenci studiów stacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlataja w Krakowie,

Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Numer rachunku odbiorcy: 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402,

 Kwota: 17 zł,

 Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko, adres

Tytuł przelewu: opłata za legitmację

  1. Oświadczenie kandydata na studia uzupełnione i podpisane przez kandydata Do pobrania
  2. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (druk wydaje Komisja Rekrutacyjna przy składaniu dokumentów)

Dokumenty należy składać u Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Podanie ERK – podpisane przez studenta
 2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopiazaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia ze średnią ze studiów (oryginał do wglądu)
 5. Kandydaci po innym kierunku lub uczelni - kserokopia suplementu do dyplomy studiów I stopnia (oryginał do wglądu)
 6. Zaświadczenie o zgodności efektów kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia z efektami kształcenia z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
 7. Kserokopieinnych dokumenty uprawniające do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (dot. Laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) (oryginał do wglądu)
 8. Jedną fotografię.
 9. Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne
 10. Dowód opłaty za legitymacje - kandydaci spoza UR
 11. Oświadczenie kandydata na studia uzupełnione i podpisane przez kandydata

Dokumenty należy składać u Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Uwaga! Kandydaci ze „starą maturą” zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranego kierunku.

NABÓR:

STUDIA II STOPNIA

Rejestracja w systemie ERK 02 stycznia - 19 lutego 2017 r.

Ogłoszenie listy rankingowej 21 lutego 2017 r.

Składanie dokumentów przez kandydatów na studia II stopnia 22- 23 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wyników naboru na studia II stopnia 24 lutego 2017 r.

Rozpoczęcie zajęć 1 semestru studiów stacjonarnych II stopnia 6 marca 2017 r.

Pierwszy zjazd 1 semestru studiów niestacjonarnych II stopnia 10 - 12 marca 2017 r.

 

UWAGA: studenci studiów niestacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

Do pobrania (.pdf):

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017-2018

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Leśnym

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych

Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I i II stopnia

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe

Kontakt dla kandydatów

Studia stacjonarne:

e-mail: wlrekrutacja.st@ur.krakow.pl

Przewodniczący:
Dziekan – prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

 

Sekretarz: dr inż. Janusz Gołąb
Pok. 316 (III piętro część niska budynku)
Tel. (12) 662-51 09
Tel. kom. 884 330 361

 

Z-ca sekretarza: dr inż. Marta Szostak
Pok. 105 (I piętro część niska budynku)
tel. (12) 662-50-76

 

Biuro Rekrutacji:
Al.29 Listopada 46
31-425 Kraków

Studia niestacjonarne:

e-mail: wlrekrutacja.ni@ur.krakow.pl

Przewodniczący:
Prodziekan ds. Studentów dr hab. inż. Krzysztof Słowiński

Sekretarz: dr Bartłomiej Grad
Pok. 304 (III piętro)
Tel. (12) 662-53-66
Tel. kom. 799874734

 

Z-ca Sekretarza: dr inż. Wojciech Różański
Pok. 911 (IX piętro)
Tel. (12) 662-51-14

Zasady kwalifikacji na II stopień

(w języku polskim oraz angielskim)

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem inżyniera na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada wydziału. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat.

Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.

Kierunki pokrewne* dla studiów II stopnia

(*warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez prodziekana a realizowanych na studiach I stopnia):

Kierunki pokrewne dla Leśnictwa: ogrodnictwo, ochrona środowiska (st. inżynierskie), technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies