KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Studium podyplomowe Hydrologia i inżynieria leśna

Kierownik Studiów:
prof. dr hab. inż. Józef Suliński
tel. 12-6625112
e-mail rlsulins@cyf-kr.edu.pl
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Sekretariat Studiów:
dypl. ekon. Krystyna Strychalska
tel. kom. 784145145 e-mail k.strychalska@gmail.com
Katedra Inżynierii Leśnej (3 p. pok. 313a)
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. (12)6625111

Charakterystyka

Problematyka Studiów obejmuje: (1) wodochronne funkcje lasu, (2) infrastrukturę inżynieryjną w środowisku leśnym, (3) techniczne aspekty budowy dróg leśnych, zabudowy potoków górskich oraz budownictwa ogólnego, (4) zagadnienia ogólne i wybrane akty prawne regulujące inwestycje inżynieryjne w lasach.

W leśnictwie następują zmiany wymuszające na wielu obszarach nowe podejście do zagadnień zagospodarowania lasu. W zakresie inżynierii leśnej realizacja koncepcji lasów wielofunkcyjnych oraz zasad hodowli lasu bliskiej naturze w pierwszej kolejności zmienia perspektywy problematyki wodochronnych funkcji lasu oraz kształtowania infrastruktury inżynieryjnej. Jednym z założonych celów Studiów jest wskazanie, w jakim zakresie gospodarka leśna może modulować naturalne procesy kształtujące wodochronne funkcje lasu, a budowa niezbędnej infrastruktury inżynieryjnej przekształcać środowisko leśne.

Na Studia zapraszamy specjalistów zatrudnionych w leśnictwie, w organach administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących leśnictwo. Zapraszamy także specjalistów z innych dziedzin, pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli, czy też osoby udzielające się w organizacjach ekologicznych, pragnących pogłębić znajomość wodochronnych funkcji lasu oraz inżynieryjnego zagospodarowania środowiska leśnego.

Wymagania od kandydatów

Od kandydatów wymagane jest ukończenie studiów wyższych co najmniej inżynierskich (licencjackich) w zakresie leśnictwa lub dyscyplin związanych z inżynierią środowiska, naukami geograficznymi, projektowaniem i wykonawstwem obiektów inżynieryjnych. O przyjęcie mogą się ponadto ubiegać absolwenci uczelni o innym profilu, którzy posiadają podstawy do studiowania wykładanych na Studiach Podyplomowych przedmiotów.

Informacje organizacyjne

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, według „Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” (Zarządzenie Nr 23/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 4 lipca 2007 r.). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na Studia (załącznik nr 1);
2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2);
3) 2 fotografie;
4) odbitkę kserograficzną dyplomu ukończenia studiów, którą po okazaniu oryginału dyplomu uwierzytelni osoba przyjmująca dokumenty.

Wymienione dokumenty należy przekazać na adres: Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, pocztą lub osobiście w pokoju 313a (3 piętro). Oryginał dyplomu ukończenia studiów można będzie okazać w celu uwierzytelnienia dostarczonej wcześniej kopii podczas pierwszego zjazdu.

Kwalifikację na Studia przeprowadzi Rada Programowa Studiów Podyplomowych na podstawie otrzymanych dokumentów. Zawiadomienie o wyniku kwalifikacji przesłane będzie pocztą na adres osoby składającej podanie.

Warunkiem ukończenia Studiów jest uczestniczenie w zajęciach i uzyskanie zaliczeń przedmiotów wyszczególnionych w programie oraz złożenie egzaminu dyplomowego przed komisją egzaminacyjną. Dokumentem potwierdzającym ukończenie Studiów jest świadectwo wydane przez Uniwersytet Rolniczy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Zajęcia na Studiach obejmują 130 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń projektowych oraz 30 godzin ćwiczeń terenowych. Zorganizowane będą w formie pięciu zjazdów, podczas których zajęcia odbywać się będą w Krakowie, od wtorku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Ćwiczenia terenowe będą zorganizowane jako wyjazdowe na obiekty wybrane w różnych częściach Beskidów.

Opłata za Studia w roku akademickim 2012/2013 wyniesie 3650 zł. Można będzie ją wpłacić w dwóch ratach, przy czym pierwszą w kwocie 1800 zł do 15 grudnia 2012 r., na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Hydrologia".

Więcej informacji...

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies